Articles in Press: <BDM>


Bio-Design and Manufacturing

ISSN: 2096-5524 (print version); ISSN: 2522-8552 (electronic version); started in 2018, quarterly

CONTENTS

Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species

Xinshuo Huang, Baoming Liang, Shantao Zheng, Feifei Wu, Mengyi He, Shuang Huang,Jingbo Yang, Qiangqiang Ouyang, Fanmao Liu, Jing Liu, Hui-jiuan Chen, Xi Xie

DOI: 10.1007/s12080606 Downloaded: 17 Clicked: 2265 Cited: 0 Commented: 469(p.) <Full Text>

Jetting-based Bioprinting: Process, Dispense Physics, and Applications

Wei Long Ng,Viktor Shkolnikov

DOI: 10.1007/s42242-024-00285-3 Downloaded: 42 Clicked: 45 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Accelerated fracture healing by osteogenic Ti45Nb implants through the PI3K-Akt signaling pathway

Jia Tan,Jiaxin Li,Zhaoyang Ran,Junxiang Wu,Dinghao Luo,Bojun Cao,Liang Deng,Xiaoping Li,Wenbo Jiang,Kai Xie,Lei Wang,Yongqiang Hao

DOI: 10.1007/s42242-022-00246-X Downloaded: 507 Clicked: 605 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The prospects for bioprinting tumor models: recent advances in their applications

Changru Zhang, Xiaoqin Qiu, Yu Dai, Weiqing Kong, Yihao Liu, Haoyi Niu, Chengwei Wang, Xuelian Mi, Hui Wang, Ya Ren, Han Yang, Kerong Dai, Jinwu Wang

DOI: 10.1007/s42242-022-00223-X Downloaded: 533 Clicked: 700 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Constructing a biofunctionalized 3D-printed gelatin/sodium alginate/chitosan tri-polymer complex scaffold with improvised biological and mechanical properties for bone-tissue engineering

Amit Kumar Singh, Krishna Pramanik,Amit Biswas

DOI: 10.1007/s42242-023-00007-X Downloaded: 529 Clicked: 707 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Polyvinylpyrrolidone-based Bioink: Influence of Bioink Properties on Printing Performance and Cell Proliferation During Inkjet-based Bioprinting

Wei Long Ng;Xi Huang;Viktor Shkolnikov;Ratima Suntornnond;Wai Yee Yeong

DOI: 10.1007/s42242-023-00015-X Downloaded: 576 Clicked: 611 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species

Xinshuo Huang,Baoming Liang,Shantao Zheng,Feifei Wu,Mengyi He,Shuang Huang,Jingbo Yang,Qiangqiang Ouyang,Fanmao Liu,Jing Liu,Hui-jiuan Chen, Xi Xie

DOI: 10.1007/s42242-023-00031-X Downloaded: 553 Clicked: 645 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pharmaceutical digital transformation in China:
Digital Quality Assurance Takes the Drivers Seat

Yuanyuan Ge, Meng Cao, Hui Cao, Bin Han, Jingchen Zhang, Zhengyu Yi, Yaowei Wu, Beifen Zhu, Keping Ruan, Yiyi Pu, Yi Zeng, Tongjing Tao, Zhenzhong Lyu, Hongmei Yuan, Guiliang Chen

DOI: 10.1007/s42242-023-00037-X Downloaded: 682 Clicked: 579 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Rapid printing of 3D porous scaffolds for breast reconstruction

Pengcheng Zhao, Biling Wang, Lu Wang, Zexin Fu, Jun Hu, Yande Liu, Ji Wang, Yong He

DOI: 10.1007/s42242-023-00046-X Downloaded: 560 Clicked: 522 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Highly specific characterization and discrimination of monosodium urate crystals in gouty arthritis based on aggregation-induced emission luminogens

Wenjuan Wang, Guiquan Zhang, Ziyi Chen, Hanlin Xu, Bohan Zhang, Rong Hu, Anjun Qin, Yinghui Hua

DOI: 10.1007/s42242-023-00104-X Downloaded: 456 Clicked: 528 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Magnesium and Gallium co-loaded microspheres accelerate bone repair through
osteogenesis and antibiosis

Jin Bai,Si Shen,Yan Liu,Shendan Xu,Tianqi Li,Zirou Wang,Weili Liu, Lingling Pu,Gang Chen,Xinxing Wang

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00253 Downloaded: 52 Clicked: 49 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Time-space regulation of biomimetic vascularization in 3D printed skeletal
muscles

Minxuan Jia,Tingting Fan,Tan Jia,Xin Liu,Heng Liu,and Qi Gu

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00272 Downloaded: 53 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

3D Bioprinting Tumor Models and their Application Progress

Huaixu Li,Yang Qiao,Xingliang Dai,Haotian Tian,Zhenyu Han,Sheng Cheng,Peng Gao,Hongwei Cheng

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00285 Downloaded: 49 Clicked: 54 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Experimental research and clinical application of selective laser melting Ta bone plates

Dewei Zhao, Baoyi Liu, Feng Wang, Zhijie Ma, Junlei Li

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00321 Downloaded: 64 Clicked: 57 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Photothermal MXenes-embedded tannin-Eu3+ particles constructed for
accelerating infected seawater immersion wound healing and persistent antiinfection by forming in situ bacterial vaccines

Zhentao Li, Ting Song,Yanpeng Jiao,Zijing Zhu,Yang Liao,Zonghua Liu

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00327 Downloaded: 53 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optimization-based conformal path planning for in situ bioprinting in complex skin defect repair

Wenxiang Zhao,Chuxiong Hu,Yunan Wang, Shize Lin,Ze Wang, Tao Xu

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00365 Downloaded: 60 Clicked: 69 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reduced graphene oxide-mediated electron-hole separation in titanium dioxide for boosting photocatalytic antibacterial activity of bone scaffold

Pei Feng, Haifeng Tian, Feng Yang, Shuping Peng, Hao Pan4,Cijun Shuai

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-23-00372 Downloaded: 58 Clicked: 75 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Concurrent bioprinted scaffold with autologous bone and allogeneic BMSCs promote bone
regeneration via recuiting native BMSCs

Yu Huan, Hongqing Chen, Dezhi Zhou, Xin He, Sanzhong Li, Xiuquan Wu, Bo Jia,Yanan Dou, Xiaowei Fei, Shuang Wu, Zhou Fei, Tao Xu,Fei Fei

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00011 Downloaded: 55 Clicked: 60 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Electrospinning/3D printing integrated porous scaffold guides oral tissue regeneration in Beagles

Li Yuan, Chen Yuan, Jiawei Wei, Shue Jin, Yi Zuo, Yubao Li,Xinjie Liang, Jidong Li

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00024 Downloaded: 58 Clicked: 70 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Surface Modification of Liquid Metals and Patterning towards Biomedical Applications

Ziyang Huang,Ziting Bao,Duo Zhang, Guozhen Liu

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00041 Downloaded: 73 Clicked: 83 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

3D Bioprinting of a GelMA/COS Dermal Scaffold for Full-Thickness Skin Tissue Regeneration

Lu Han, Zixian Liu, Meng Li, Zhizhong Shen, Shengbo Sang,Jianming Wang

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00058 Downloaded: 72 Clicked: 66 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

4D printed snake-like biomimetic soft robots

Xingcheng Ou, Jiaqi Huang, Dantong Huang, Xiaohong Li, Guoliang Chen, Yabin Yang, Ran Bi, Yu Sheng,Shuang-Zhuang Guo

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00074 Downloaded: 68 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Photo-crosslinkable human amniotic membrane hydrogel for recovery from spinal cord injury

Tao Xu, Chang-wei Yang ,Yang Lu, Heng Wang, Cheng Chen,Yu-chen Zhou,Xiao-qing Chen

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00091 Downloaded: 58 Clicked: 48 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Enhancing Angiogenesis and Osseointegration through a Double Gyroid Ti6Al4V Scaffold with Triply Periodic Minimal Surface

Hao Liu, Hao Chen, Bin Sun, Danyang Fan, Aobo Zhang, Hanqiang Liu, Hexiang Wei, Wenbo Yang, Yongyue Li, Peng Xia, Qing Han, Jincheng Wang

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00114 Downloaded: 61 Clicked: 53 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Letter to the EditorAdvances in titanium alloys and orthopedic implants: new titanium alloys and future research directions

Yu Mori,Naoko Mori

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00140 Downloaded: 55 Clicked: 69 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Novel heart valve leaflet designs with stiff polymeric materials and biomimetic kinematics

Caroline C.Smid,Georgios A. Pappas, Nikola Cesarovic,Volkmar Falk, Paolo
Ermanni

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00146 Downloaded: 72 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Machine-Learning-Enhanced Soft Robotic System Inspired by Rectal Functions for Investigating Fecal incontinence

Zebing Mao, Sota Suzuki, Hiroyuki Nabae, Shoko Miyagawa, Koichi Suzumori, Shingo Maeda

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00152 Downloaded: 64 Clicked: 68 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Testosterone Prompted Cardiac Fibrosis in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy: Evidence from Clinical to the in vitro Human iPSC-derived Engineered Cardiac Spheroids

Hongyi Cheng, Xinrui Wang, Sichong Qian, Yike Zhang, Jincheng Jiao, Bingyu Zheng, Yue Zhu, Hua Xu, Jia Song, Feng Zhang, Xiaohong Jiang, Chang Cui, Minglong Chen

DOI: 10.1007/s42242-BDMJ-D-24-00168 Downloaded: 70 Clicked: 71 Cited: 0 Commented: 1(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE