Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Suppression of NLRP3 inflammasome by ivermectin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis

Mai A. Abd-Elmawla, Heba R. Ghaiad, Enas S. Gad, Kawkab A. Ahmed, Maha Abdelmonem

DOI: 10.1631/jzus.B2200385 Downloaded: 269 Clicked: 216 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multiplexed single-cell transcriptome analysis reveals molecular characteristics of monkey pluripotent stem cell lines

DOI: 10.1631/jzus.B2200440 Downloaded: 51 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exploring the links between gut microbiome changes and IBS in Han populations in the Tibetan Plateau

Xingguang ZHANG, Wei XU, Weilong ZHONG, Wencheng ZHANG, Cheng YANG, Lisa DUAN, Haiyan NIU, Yanmei DONG, Taotao LIU, Shihai XIA, Bangmao WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200509 Downloaded: 70 Clicked: 100 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Engineered Bacillus subtilis alleviates intestinal oxidative injury through Nrf2-Keap1 pathway in ETEC K88-infected piglet

Chaoyue WEN, Hong ZHANG, Qiuping GUO, Yehui DUAN, Sisi CHEN, Mengmeng HAN, Fengna LI, Mingliang JIN, Yizhen WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200674 Downloaded: 14 Clicked: 16 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 457 Clicked: 446 Cited: 0 Commented: 141(p.) <Full Text>

A novel ameliorated rat model of reversible obstructive jaundice

Yongkang ZOU, Pengpeng YUE, Hankun CAO, Liqin WU, Li XU, Zhongzhong LIU, Shuangquan WU, Qifa YE

DOI: 10.1631/jzus.B2200421 Downloaded: 269 Clicked: 204 Cited: 0 Commented: 142(p.) <Full Text>

Diagnostic strategies for diseases with fever in dental clinics

Jian YUAN, Chuanxia LIU, Zaiye LI, Qianming CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200369 Downloaded: 209 Clicked: 91 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Chinese young people’s perceptions and preferences with regard to various edible urban plants

Wenzhu ZHANG, Zhaoming LI, Jingxian CUI, Lingshan WANG, Hui LIU, Hong LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2200554 Downloaded: 67 Clicked: 121 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

CUDC-101 as a dual-target inhibitor of EGFR and HDAC enhances the anti-myeloma effects of bortezomib by regulating G2/M cell cycle arrest

Wen CAO, Shunnan YAO, Anqi LI, Haoguang CHEN, Enfan ZHANG, Liqin CAO, Jinna ZHANG, Yifan HOU, Zhenfeng DAI, Jing CHEN, Xi HUANG, Li YANG, Zhen CAI

DOI: 10.1631/jzus.B2200465 Downloaded: 50 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cerebral ischemic injury after transcatheter aortic valve replacement in patients with pure aortic regurgitation

Xianbao LIU, Hanyi DAI, Jiaqi FAN, Dao ZhOU, Gangjie ZHU, Abuduwufuer Yidilisi, Jun CHEN, Yeming XU, Lihan WANG, Jian’an WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200444 Downloaded: 3 Clicked: 5 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Biomarkers of malignant transformation in oral leukoplakia: From bench to bedside

Xinjia CAI, Jianyun ZHANG, Heyu ZHANG, Tiejun LI

DOI: 10.1631/jzus.B2200589 Downloaded: 217 Clicked: 121 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Short-chain fatty acids ameliorate spinal cord injury recovery by regulating the balance of regulatory T cells and effector IL-17+γδ T cells

Pan LIU, Mingfu LIU, Deshuang XI, Yiguang BAI Ruixin MA, Yaomin MO, Gaofeng ZENG, Shaohui ZONG

DOI: 10.1631/jzus.B2200417 Downloaded: 212 Clicked: 105 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Promising roles of non-exosomal and exosomal ncRNAs in the regulatory mechanism and as diagnostic biomarkers in myocardial infarction

Jingru LI, Haocheng MA, Xinyu WU, Guihu SUN, Ping YANG, Yunzhu PENG, Qixian WANG, Luqiao WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200459 Downloaded: 58 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Iron accumulation and its impact on osteoporotic fractures in postmenopausal women

Hui CAI, Huimei ZHANG, Weiting HE, Heng ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200519 Downloaded: 51 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Double-negative T cells: a promising avenue of adoptive cell therapy in transplant oncology

Zhihang HU, Modan YANG, Hao CHEN, Chiyu HE, Zuyuan LIN, Xinyu YANG, Huigang LI, Wei SHEN, Di LU, Xiao XU

DOI: 10.1631/jzus.B2200528 Downloaded: 20 Clicked: 34 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genetic resources and precise gene editing for targeted improvement of barley abiotic stress tolerance

Sakura KARUNARATHNE, Esther WALKER, Darshan SHARMA, Chengdao LI, Yong HAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200552 Downloaded: 2 Clicked: 7 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

AN EXPANDABLE CHAMBER FOR SAFE BRAIN RETRACTION: new technologies in the field of transcranial endoscopic surgery

Elena ROCA, Anna GOBETTI, Giovanna CORNACCHIA, Oscar VIVALDI, Barbara BUFFOLI Giorgio RAMORINO

DOI: 10.1631/jzus.B2200557 Downloaded: 220 Clicked: 114 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Diacylated anthocyanins from purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) attenuate hyperglycemia and hyperuricemia in mice induced by a high fructose/high fat diet

Luhong SHEN, Yang YANG, Jiuliang ZHANG, Lanjie FENG, Qing ZHOU

DOI: 10.1631/jzus.B2200587 Downloaded: 221 Clicked: 108 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of rumen microorganisms on the decomposition of recycled straw residue

Kailun SONG, Zicheng ZHOU, Jinhai LENG, Songwen FANG, Chunhuo ZHOU, Guorong NI, Lichun KANG, Xin YIN

DOI: 10.1631/jzus.B2200504 Downloaded: 60 Clicked: 108 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

In vivo antioxidant activity of rabbiteye blueberry (Vaccinium ashei cv. ‘Brightwell’) anthocyanin extracts

Jing Wang, Xingyu Zhao, Jiawei Zheng, Daniela D. Herrera-Balandrano, Xiaoxiao Zhang, Wuyang Huang, Zhongquan Sui

DOI: 10.1631/jzus.B2200590 Downloaded: 62 Clicked: 79 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Construction and evaluation of in-house methylation-sensitive SNaPshot system and three classification prediction models for identifying the tissue origin of body fluid

Yating FANG, Man CHEN, Bofeng ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2200555 Downloaded: 17 Clicked: 23 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fibroblast growth factor 21 attenuates tacrolimus-induced hepatic lipid accumulation through TFEB-regulated lipophagy

Zhensheng ZHANG, Li XU, Xun QIU, Xinyu YANG, Zhengxing LIAN, Xuyong WEI, Di LU, Xiao XU

DOI: 10.1631/jzus.B2200562 Downloaded: 3 Clicked: 5 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Scutellarin prevents acute alcohol-induced liver injury via inhibiting oxidative stress by regulating the Nrf2/HO-1 pathway and inhibiting inflammation by regulating the AKT, P38 MAPK/NF-κB pathway

Xiao ZHANG, Zhicheng DONG, Hui FAN, Qiankun YANG, Guili YU, Enzhuang PAN, Nana HE, Xueqing LI, Panpan ZHAO, Mian FU, Jingquan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2200612 Downloaded: 226 Clicked: 119 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Overview of the Main Biological Mechanisms Linked to Changes in Periodontal Ligament Stem Cells and the Inflammatory Microenvironment

Xuetao ZHAO, Hongbing LIN, Tong DING, Yawei WANG, Na LIU, Yuqin SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200576 Downloaded: 57 Clicked: 84 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Inflammatory granuloma of the trachea: A rare case with Epstin-Barr virus infection

Zhaodi WANG, Xuan LU, Yunmei YANG, Yuanqiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300024 Downloaded: 5 Clicked: 8 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Incidence and risk factors of early transient intraocular pressure elevation after canaloplasty for primary open-angle glaucoma

Lijuan XU, Xinyao ZHANG, Yang CAO, Yin ZHAO, Juan GU, Wenqing YE, Xiaojie WANG, Jinxin LI, Ruiyi REN, Yuanbo LIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200485 Downloaded: 64 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Dichloroacetic acid and rapamycin synergistically inhibit tumor progression

Huan CHEN, Kunming LIANG, Cong HOU, Hai-long PIAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200356 Downloaded: 48 Clicked: 58 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Network-controllability analysis of awake and asleep conditions in the brain

Yan HE, Zhiqiang YAN, Wenjia ZHANG, Jie DONG, Hao YAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200393 Downloaded: 41 Clicked: 51 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Outcomes of allograft from donor kidney microthrombi and secondary recipient thrombotic microangiopathy: should we consider loosening the belt?

Yamei CHENG, Luying GUO, Xue REN, Zhenzhen YANG, Junhao LV, Huiping WANG, Wenhan PENG, Hongfeng HUANG, Jianyong WU, Jianghua CHEN, Rending WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200451 Downloaded: 59 Clicked: 62 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Rice bran oil supplementation protects swine weanlings against diarrhea and lipopolysaccharide challenge

Juncheng HUANG, Wenxia QIN, Baoyang XU, Haihui SUN, Fanghua JING, Yunzheng XU, Jianan ZHAO, Yuwen CHEN, Libao MA, Xianghua YAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200565 Downloaded: 50 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Role of Selenoprotein M knockdown in the melatonin antagonism of nickel-induced apoptosis and endoplasmic reticulum stress in mouse heart

Xintong ZHANG, Xiaoxue GAI, Lihua XU, Wenxue MA, Qiaohan LIU, Bendong SHI, Cheng FANG, Jingzeng CAI, Ziwei ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200694 Downloaded: 48 Clicked: 80 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE