Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

Functional characterization of piggyBac-like elements from Nilaparvata lugens (Stål) (Hemiptera: Delphacidae)

Jun LV, Qin SU, Jinhui LIU, Lin CHEN, Jiawei SUN, Wenqing ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2101090 Downloaded: 91 Clicked: 99 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Roles of neutrophil reactive oxygen species generation in organ function impairment in sepsis

Jiaqi LU, Jingyuan LIU, Ang LI

DOI: 10.1631/jzus.B2101075 Downloaded: 121 Clicked: 129 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ZNF750 facilitates carcinogenesis via promoting the expression of lncRNA CYTOR and influences pharmacotherapy response in co-lon adenocarcinoma

Lu XIA, Hexin LIN, Yanming ZHOU, Jiabian LIAN

DOI: 10.1631/jzus.B2100939 Downloaded: 152 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High throughput “read-on-ski” automated imaging and label-free detection system for toxicity screening of compounds using personalised human kidney organoids

Qizheng WANG, Jun LU, Ke FAN, Yiwei XU, Yucui XIONG, Zhiyong SUN, Man ZHAI, Zhizhong ZHANG, Sheng ZHANG, Yan SONG, Jianzhong LUO, Mingliang YOU, Meijin GUO, Xiao ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100701 Downloaded: 21 Clicked: 27 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The co-regulation of circadian clock genes and microRNAs in bone metabolism

Tingting LI, Shihua ZHANG, Yuxuan YANG, Lingli ZHANG, Yu YUAN Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2100958 Downloaded: 15 Clicked: 24 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Investigation and experimental validation of curcumin-related mechanisms against hepatocellular carcinoma based on network pharmacology

Yang CHEN, Qian LI, Sisi REN, Ting CHEN, Bingtao ZHAI, Jiangxue CHENG, Xiaoyan SHI, Liang SONG, Yu FAN, Dongyan GUO

DOI: 10.1631/jzus.B2200038 Downloaded: 5 Clicked: 17 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Integrated metabolism and epigenetic modifications in the macrophages of mice in responses to cold stress

Jingjing LU, Shoupeng FU, Jie DAI, Jianwen HU, Shize LI, Hong JI, Zhiquan Wang, Jiahong YU, Jiming BAO, Bin XU, Jingru GUO, Huanmin YANG

DOI: 10.1631/jzus.B2101091 Downloaded: 126 Clicked: 135 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

LncRNA-m18as1 competitively binds with miR-18a-5p to regulate FSH secretion through the Smad2/3 pathway in rat primary pituitary cells

Weidi ZHANG, Wenzhi REN, Dongxu HAN, Guokun ZHAO, Haoqi WANG, Haixiang GUO, Yi ZHENG, Zhonghao JI, Wei GAO, Bao YUAN

DOI: 10.1631/jzus.B2101052 Downloaded: 31 Clicked: 67 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Detection, isolation and characterization of a novel impurity from several folic acid products

Qirong SHEN, Quan HE, Yuanjiang PAN, Cuirong SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2100970 Downloaded: 21 Clicked: 33 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Seasonal coronaviruses and SARS-CoV-2: Effects of preexisting immunity during the COVID-19 pandemic

Gang WANG, Ze XIANG, Wei WANG Zhi CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200049 Downloaded: 15 Clicked: 17 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 15 Clicked: 23 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

HDAC inhibitor chidamide synergizes with venetoclax to inhibit the growth of diffuse large B-cell lymphoma via downregulation of MYC, BCL-2, and TP53 expression

Cancan LUO, Tiantian YU, Ken H. YOUNG, Li YU

DOI: 10.1631/jzus.B2200016 Downloaded: 11 Clicked: 14 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

MiR-22 targets ELOVL6 to regulate fatty acid composition and mitochondrial morphology in skeletal muscle cells

Han WANG, Moran HU, Zhonghao SHEN, Zhaoxue DING, Xiaolong ZHOU, Songbai YANG, Ke HE, Xiangchen LI, Ayong ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2100789 Downloaded: 44 Clicked: 63 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Spirulina platensis aqueous extracts ameliorate colonic mucosal damage and modulate gut microbiota disorder in mice with ulcerative colitis by inhibiting inflammation and oxidative stress

Jian WANG, Liqian SU, Lun ZHANG, Jiali ZENG, Qingru CHEN, Rui DENG, Ziyan WANG, Weidong KUANG, Xiaobao JIN, Shuiqing GUI, Yinghua XU, Xuemei LU

DOI: 10.1631/jzus.B2100988 Downloaded: 19 Clicked: 38 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Bioactive constituents of animal-derived traditional Chinese medicinal materials for breast cancer: opportunities and challenges

Chaochao YU, Yi LI, Guopeng CHEN, Chaoyan WU, Xiuping WANG, Yingwen ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2101019 Downloaded: 16 Clicked: 19 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Novel Apical-to-Femoral Rail Technique for Horizontal Aorta in Transcatheter Aortic Valve Replacement

Xianbao LIU, Hanyi DAI, Lihan WANG, Jiaqi FAN, Jian’an WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100860 Downloaded: 7 Clicked: 5 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

LAR subtype of triple-negative breast cancer: molecular, morphological and clinical features

Sergey VTORUSHIN, Anastasia DULESOVA, Nadezhda KRAKHMAL

DOI: 10.1631/jzus.B2200113 Downloaded: 13 Clicked: 9 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

TCTP: the mediator promoting cancer invasion and migration and its potential clinical prospects

Junying GAO, Yan MA, Guiwen YANG, Guorong LI

DOI: 10.1631/jzus.B2100910 Downloaded: 4 Clicked: 6 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

PFKL, a novel regulatory node for NOX2-dependent oxidative burst and NETosis

Zhaohui CAO, Di HUANG, Cifei TANG, Min ZENG, Xiaobo HU

DOI: 10.1631/jzus.B2101029 Downloaded: 2 Clicked: 5 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE