Articles in Press: <FITEE>


Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

ISSN 2095-9184 (print), ISSN 2095-9230 (online)

CONTENTS

Combining Graph Neural Network with Deep Reinforcement Learning for Resource Allocation in Computing Force Networks

Xueying HAN, Mingxi XIE, Ke YU, Xiaohong HUANG, Zongpeng DU, Huijuan YAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300009 Downloaded: 492 Clicked: 641 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multi-Exit Self-Distillation with Appropriate Teachers

Wujie SUN, Defang CHEN, Can WANG, Deshi YE, Yan FENG, Chun CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2200644 Downloaded: 302 Clicked: 473 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

GeeNet: Robust and Fast Point Cloud Completion for Ground Elevation Estimation towards Autonomous Vehicles

Liwen Liu, Weidong Yang, Ben Fei

DOI: 10.1631/FITEE.2300388 Downloaded: 320 Clicked: 458 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

PEGA: Probabilistic gradient driven genetic algorithm considering epigenetic traits to balance global and local optimizations

Zhiyu DUAN, Shunkun YANG, Qi SHAO, Minghao YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300170 Downloaded: 371 Clicked: 433 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Federated learning on non-IID and long-tailed data via dual-decoupling

Zhaohui WANG, Hongjiao LI, Jinguo LI, Renhao HU, Baojin WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300284 Downloaded: 275 Clicked: 332 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Communication Efficiency Optimization of Federated Learning for Computing and Network Convergence of 6G Networks

Yi-zhuo Cai, Bo Lei, Qian-ying Zhao, Jing Peng, Min Wei, Yu-shun zhang, Xing Zhang

DOI: 10.1631/FITEE.2300122 Downloaded: 301 Clicked: 426 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A spaceborne advanced storage system for remote sensing microsatellites

Shilei TU, Huiquan WANG, Yue HUANG, Zhonghe JIN

DOI: 10.1631/FITEE.2200445 Downloaded: 325 Clicked: 244 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Detecting compromised accounts caused by phone number recycling on E-commerce platforms: Taking Meituan as an example

Min GAO, Shutong CHEN, Yangbo GAO, Zhenhua ZHANG, Yu CHEN, Yupeng LI,Qiongzan YE, Xin WANG, Yang CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2300291 Downloaded: 171 Clicked: 178 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transformer in reinforcement learning for decision-making: a survey

Weilin YUAN, Jiaxing CHEN, Shaofei CHEN, Dawei FENG,Zhenzhen HU, Peng LI, Weiwei ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300548 Downloaded: 295 Clicked: 196 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Iris: a multi-constrained graphic layout generation system

Liuqing CHEN, Qianzhi JING, Yixin TSANG, Tingting ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.2300312 Downloaded: 118 Clicked: 132 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multiagent evaluation for energy management by Practically scaling α-rank

Yiyun SUN, Senlin ZHANG, Meiqin LIU, Ronghao ZHENG,Shanling DONG, Xuguang LAN

DOI: 10.1631/FITEE.2300438 Downloaded: 78 Clicked: 109 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An efficient online histogram publication method for data streams with local differential privacy

Tao TAO, Funan ZHANG, Xiujun WANG, Xiao ZHENG, Xin ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300368 Downloaded: 74 Clicked: 129 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A review of the flexible job shop scheduling problems considering transportation vehicles

Bin XIN, Sai LU, Qing WANG, Fang DENG

DOI: 10.1631/FITEE.2300795 Downloaded: 91 Clicked: 104 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optimal replication strategy for mitigating burst traffic in information-centric satellite networks: a focus on remote sensing image transmission

Ziyang XING, Xiaoqiang DI, Hui QI, Jing CHEN, Jinhui CAO, Jinyao LIU,Xusheng LI, Zichu ZHANG, Yuchen ZHU, Lei CHEN, Kai HUANG, Xinghan HUO

DOI: 10.1631/FITEE.2400025 Downloaded: 105 Clicked: 231 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Toward an accurate mobility trajectory recovery using contrastive learning

Yushan LIU, Yang CHEN, Jiayun ZHANG, Yu XIAO, Xin WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300647 Downloaded: 66 Clicked: 87 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Event-triggered adaptive tracking control of a class of nonlinear systems with asymmetric time-varying output constraints

Yitao YANG, Lidong ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300679 Downloaded: 56 Clicked: 89 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

HSDBA: a hierarchical and scalable dynamic bandwidth allocation for programmable data planes

Dengyu RAN, Xiao CHEN, Lei SONG

DOI: 10.1631/FITEE.2300593 Downloaded: 78 Clicked: 70 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Quant 4.0: engineering quantitative investment with automated, explainable, and knowledge-driven artificial intelligence

Jian GUO, Saizhuo WANG, Lionel M. NI, Heung-Yeung SHUM

DOI: 10.1631/FITEE.2300720 Downloaded: 52 Clicked: 58 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Availability evaluation of controller area network under the Influence of intermittent connection fault

Longkai WANG, Leiming ZHANG, Yong LEI

DOI: 10.1631/FITEE.2200592 Downloaded: 321 Clicked: 446 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Accurate estimation of 6D tooth pose in 3D intra oral scans for dental applications using deep learning

Wanghui DING, Kaiwei SUN, Mengfei YU, Hangzheng LIN,Yang FENG, Jianhua LI, Zuozhu LIU

DOI: 10.1631/FITEE.2300596 Downloaded: 244 Clicked: 365 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Security resource allocation against colluding eavesdropping in a user-centric cell-free massive MIMO system

Na Li, Yuanyuan Gao, Kui Xu, Xiaochen Xia, Huazhi Hu, Yang Li, Yueyue zhang

DOI: 10.1631/FITEE.2200599 Downloaded: 194 Clicked: 272 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A Survey of Energy-Efficient Strategies for Federated Learning in Mobile Edge Computing

Kang YAN, Nina SHU, Tao WU, Chunsheng LIU, Panlong YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300181 Downloaded: 267 Clicked: 309 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Flocking fragmentation formulation for multi-robot system under multi-hop and lossy ad hoc networks

Silan LI, Shengyu ZHANG, Tao JIANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300295 Downloaded: 145 Clicked: 184 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Automatic parallelism strategy generation with minimal memory redundancy

Yanqi SHI, Peng LIANG, Hao ZHENG, Linbo QIAO, Dongsheng LI

DOI: 10.1631/FITEE.2300684 Downloaded: 125 Clicked: 149 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Event-triggered distributed cross-dimensional formation control for heterogeneous multi-agent systems

Huimin WEI, Chen PENG, Min ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300627 Downloaded: 86 Clicked: 127 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

TibetanGoTinyNet: a light weight U-Net style network for Zero learning of Tibetan Go

Xiali LI, Yanyin ZHANG, Licheng WU, Yandong CHEN, Junzhi YU

DOI: 10.1631/FITEE.2300493 Downloaded: 92 Clicked: 107 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Improved deep learning aided key recovery framework: applications to large-state block ciphers

Xiaowei LI, Jiongjiong REN, Shaozhen CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2300848 Downloaded: 26 Clicked: 44 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A cloud–edge–device collaborative offloading scheme with heterogeneous tasks and its performance evaluation

Xiaojun Bai, Yang Zhang, Haixing Wu, Yuting Wang, Shunfu Jin

DOI: 10.1631/FITEE.2300128 Downloaded: 324 Clicked: 376 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel overlapping minimization SMOTE algorithm for imbalanced classification

Yu-lin HE, Xuan LU, Philippe FOURNIER-VIGER, Joshua Zhexue HUANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300278 Downloaded: 204 Clicked: 286 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Practical fixed-time adaptive fuzzy control of uncertain nonlinear systems with time-varying asymmetric constraints: A unified barrier function-based approach

Zi-xuan Huang, Huan-qing Wang, Ben Niu, Xu-dong Zhao, Adil M. Ahmad

DOI: 10.1631/FITEE.2300408 Downloaded: 202 Clicked: 298 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reinforcement learning-based privacy-preserving consensus tracking control of nonstrict-feedback discrete-time multi-agent systems

Yang YANG, Fanming HUANG, Dong YUE

DOI: 10.1631/FITEE.2300532 Downloaded: 78 Clicked: 157 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A reversible data hiding in encrypted image based on additive secret sharing and adaptive joint coding using an intelligent predictor

Ziyi ZHOU, Chengyue WANG, Kexun YAN, Hui SHI, Xin PANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300750 Downloaded: 108 Clicked: 103 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A Privacy-Preserving Vehicle Trajectory Clustering Framework

Ran Tian, Pulun Gao, Yanxing Liu

DOI: 10.1631/FITEE.2300369 Downloaded: 369 Clicked: 498 Cited: 0 Commented: 1(p.) <Full Text>

Research on Digital Twin Technology and Information Modeling Method of Industry Chain Based on Industrial Internet

Wenxuan Wang, Yongqin Liu, Xudong Chai, Lin Zhang

DOI: 10.1631/FITEE.2300123 Downloaded: 271 Clicked: 7540 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ATIBLF-based adaptive optimal control for nonlinear systems with dynamic state constraints

Yan WEI, Mingshuang HAO, Xinyi YU, Linlin OU

DOI: 10.1631/FITEE.2300675 Downloaded: 75 Clicked: 146 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An anti-collision algorithm for robotic search-and-rescue tasks in dynamic unknown environments

Yang CHEN, Dianxi SHI, Huanhuan YANG, Tongyue LI, Zhen WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300151 Downloaded: 388 Clicked: 320 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A multi-agent collaboration scheme for energy efficient task scheduling in 3D UAV-MEC space

Yang LI, Ziling WEI, Jinshu SU, Baokang ZHAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300393 Downloaded: 114 Clicked: 190 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A parasitic coupling network concept for mutual coupling utilization in wideband multielement antenna arrays*#

Xiaojun ZOU, Guangming WANG, Yawei WANG, Wei SONG, Hang ZHU, Ming TAN, Xuguang XU, Guoqin KANG, Binfeng ZONG

DOI: 10.1631/FITEE.2300742 Downloaded: 35 Clicked: 46 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Securing multi-chain consensus against diverse miner behavior attacks in blockchain networks

Wenbo ZHANG, Tao WANG, Chaoyang ZHANG, Jingyu FENG

DOI: 10.1631/FITEE.2200505 Downloaded: 195 Clicked: 271 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multi-agent reinforcement learning behavioral control for nonlinear second-order systems

Zhenyi ZHANG, Jie HUANG, Congjie PAN

DOI: 10.1631/FITEE.2300394 Downloaded: 133 Clicked: 180 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

VG-DOCoT: a novel DO-Conv and transformer framework via VAE-GAN technique for EEG emotion recognition

Yanping ZHU, Lei HUANG, Jixin CHEN, Shenyun WANG, Fayu WAN, Jianan CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2300781 Downloaded: 77 Clicked: 91 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Computing aware network (CAN): a systematic design of computing and network convergence

Xiaoyun WANG, Xiaodong DUAN, Kehan YAO, Tao SUN, Peng LIU, Hongwei YANG, Zhiqiang LI

DOI: 10.1631/FITEE.2400098 Downloaded: 36 Clicked: 40 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

FaSRnet: feature and semantics refinement network for human pose estimation

Yuanhong ZHONG, Qianfeng XU, Daidi ZHONG, Xun YANG, Shanshan WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2200639 Downloaded: 179 Clicked: 237 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Traffic-oriented reconfigurable NoC with augmented inter-port buffer sharing

Chenglong SUN, Yiming OUYANG, Huaguo LIANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300458 Downloaded: 114 Clicked: 143 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A review on the developments and space applications of mid- and long-wavelength infrared detection technologies

Yuying WANG, Jindong Li, Hezhi SUN, Xiang LI

DOI: 10.1631/FITEE.2300218 Downloaded: 105 Clicked: 127 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An ontology-based security model OntoCSD for integrated solution of cyberspace defense

Dandan WU, Jie CHEN, Runyun XIE, Ke CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2300662 Downloaded: 73 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

SEVAR: a stereo event camera dataset for virtual and augmented reality

Yuda DONG, Zetao CHEN, Xin HE, Lijun LI, Zichao SHU,Yinong CAO, Junchi FENG, Shijie LIU, Chunlai LI, Jianyu WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2400011 Downloaded: 59 Clicked: 83 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Novel design of a compact tunable dual band wireless power transfer (TDB-WPT) system for multiple WPT applications

Hany ATALLAH, Rasha HUSSEIN, Adel ABDELRAHMAN

DOI: 10.1631/FITEE.2200664 Downloaded: 174 Clicked: 317 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Towards sustainable adversarial training with successive perturbation generation

Wei LIN, Lichuan LIAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300474 Downloaded: 128 Clicked: 193 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reversible data hiding scheme for encrypted JPEG bitstreams using adaptive RZLs rotation*#

Yongning GUO, Guodong SU, Zhiqiang YAO, Wang ZHOU

DOI: 10.1631/FITEE.2300749 Downloaded: 75 Clicked: 111 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transfer learning with spatiotemporal graph convolution network for city flow prediction

Binkun LIU, Yu KANG, Yang CAO, Yunbo ZHAO, Zhenyi XU

DOI: 10.1631/FITEE.2300571 Downloaded: 114 Clicked: 180 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Enhancing action discrimination via category-specific frame clustering for weakly supervised temporal action localization

Huifen XIA, Yongzhao ZHAN, Honglin LIU, Xiaopeng REN

DOI: 10.1631/FITEE.2300024 Downloaded: 212 Clicked: 248 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An attack-resilient distributed extended Kalman consensus filtering with application to multi-UAV tracking problems

Yuru HU, Wangyan LI, Lifeng WU, Zhensheng YU

DOI: 10.1631/FITEE.2300621 Downloaded: 133 Clicked: 192 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Separation identification of neural fuzzy wiener-hammerstein system using hybrid signals

Feng LI, Hao YANG, Qingfeng CAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300058 Downloaded: 207 Clicked: 380 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

PPDO: a privacy preservation-aware delay optimization task-offloading algorithm for collaborative edge computing

Chao JING, Jianwu XU

DOI: 10.1631/FITEE.2300741 Downloaded: 136 Clicked: 196 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Reputation-based joint optimization of user satisfaction and resource utilization in Computing Force Network

Yuexia FU, Jing WANG, Lu LU, Qinqin TANG, Sheng ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300156 Downloaded: 247 Clicked: 333 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A low-profile dual-broadband dual-circularly-polarized reflectarray for K-/Ka-band space applications

Xuanfeng TONG, Zhihao JIANG, Yuan LI, Fan WU, Lin PENG, Taiwei YUE, Wei HONG

DOI: 10.1631/FITEE.2300214 Downloaded: 231 Clicked: 269 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Industrial Internet for intelligent manufacturing: past, present, and future

Chi XU, Haibin YU, Xi JIN, Changqing XIA, Dong LI, Peng ZENG

DOI: 10.1631/FITEE.2300806 Downloaded: 122 Clicked: 207 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Convergence of blockchain and Internet of Things: integration, security and use cases

Robertas DAMAŠEVIČIUS, Sanjay MISRA, Rytis MASKELIŪNAS, Anand NAYYAR

DOI: 10.1631/FITEE.2300215 Downloaded: 360 Clicked: 269 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Design and verification of an FPGA programmable logic element based on Sense-Switch pFLASH

Zhengzhou CAO, Guozhu LIU, Yanfei ZHANG, Yueer SHAN, Yuting XU

DOI: 10.1631/FITEE.2300454 Downloaded: 114 Clicked: 133 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Semi-tensor product approach to controllability, reachability, and stabilizability of extended finite state machines

Chao DONG, Yongyi YAN, Huiqin LI, Jumei YUE

DOI: 10.1631/FITEE.2300578 Downloaded: 242 Clicked: 292 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Target parameter estimation for OTFS integrated radar and communications based on sparse reconstruction preprocessing

Zhenkai ZHANG, Xiaoke SHANG, Yue XIAO

DOI: 10.1631/FITEE.2300462 Downloaded: 130 Clicked: 191 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Camouflaged target detection based on multimodal image input pixel-level fusion

Ruihui PENG, Jie LAI, Xueting YANG, Dianxing SUN,Shuncheng TAN, Yingjuan SONG, Wei GUO

DOI: 10.1631/FITEE.2300503 Downloaded: 111 Clicked: 179 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Recent progress on the application of micro/nanofibers for ultrafast optics

Xinying HE, Yuhang LI, Zhuning WANG, Sijie PIAN, Xu LIU, Yaoguang MA

DOI: 10.1631/FITEE.2300509 Downloaded: 113 Clicked: 145 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Numerical study of a bi-directionally in-band pumped dysprosium-doped fluoride fiber laser at 3.2 μm

Lingjing LI, Chunyang MA, Nian ZHAO, Jie PENG, Bin LIU, Haining JI, Yuchen WANG, Pinghua TANG

DOI: 10.1631/FITEE.2300701 Downloaded: 126 Clicked: 176 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE