Articles in Press: <FITEE>


Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering

ISSN 2095-9184 (print), ISSN 2095-9230 (online)

CONTENTS

Behavioral control task supervisor with memory based on reinforcement learning for human-multi-robot coordination systems

Jie HUANG, Zhibin MO, Zhenyi ZHANG, Yutao CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100280 Downloaded: 104 Clicked: 135 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Design and experimental validation of event-triggered multi-vehicle cooperation in conflicting scenarios

Zhanyi HU, Yingjun QIAO, Xingyu LI, Jin HUANG, Yifan JIA, Zhihua ZHONG

DOI: 10.1631/FITEE.2100504 Downloaded: 12 Clicked: 12 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Efficient decoding self-attention for end-to-end speech synthesis

Wei ZHAO, Li XU

DOI: 10.1631/FITEE.2100501 Downloaded: 237 Clicked: 327 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Devising optimal integration test orders using cost-benefit analysis

Fanyi MENG, Ying WANG, Hai YU, Zhiliang ZHU

DOI: 10.1631/FITEE.2100466 Downloaded: 244 Clicked: 264 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Toward an accurate method renaming approach via structural and lexical analysis

Junpeng LUO, Jingxuan ZHANG, Zhiqiu HUANG, Yong XU, Chenxing SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2100470 Downloaded: 146 Clicked: 183 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ShortTail: Taming tail latency for erasure-code-based in-memory systems

Yun TENG, Zhiyue LI, Jing HUANG, Guangyan ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100566 Downloaded: 44 Clicked: 61 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Coach-assisted multi-agent reinforcement learning framework for unexpected crashed agents

Jian ZHAO, Youpeng ZHAO, Weixun WANG, Mingyu YANG, Xunhan HU, Wengang ZHOU, Jianye HAO, Houqiang LI

DOI: 10.1631/FITEE.2100594 Downloaded: 2 Clicked: 4 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

New directions for artificial intelligence: human,machine, biological, and quantum intelligence

Li WEIGANG, Liriam Michi ENAMOTO, Denise Leyi LI, Geraldo Pereira ROCHA FILHO

DOI: 10.1631/FITEE.2100227 Downloaded: 1952 Clicked: 3787 Cited: 0 Commented: 1(p.) <Full Text>

SA-RSR: a read-optimal data recovery strategy for XOR-coded distributed storage systems

Xingjun ZHANG, Ningjing LIANG, Yunfei LIU, Changjiang ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100242 Downloaded: 1121 Clicked: 2752 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Wireless passive flexible accelerometer fabricated using micro-electro-mechanical system technology for bending structure surface

Chen LI, Mangu JIA, Yingping HONG, Yanan XUE, Jijun XIONG

DOI: 10.1631/FITEE.2100236 Downloaded: 1080 Clicked: 2226 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Mutually trustworthy human-machine knowledge automation and hybrid augmented intelligence: mechanisms and applications of cognition, management and control for complex systems

Feiyue WANG, Jianbo GUO, Guangquan BU, Jun ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100418 Downloaded: 831 Clicked: 1834 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Sensor-guided gait-synchronization lower-extremity-exoskeleton for potential application on unilateral knee-injured people

Donghai WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2000465 Downloaded: 745 Clicked: 1585 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

TEES: a topology-aware execution environment service for fast and agile application deployment in HPC

Mingtian SHAO, Kai LU, Wanqing CHI, Ruibo WANG, Yiqin DAI, Wenzhe ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100284 Downloaded: 804 Clicked: 1359 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Light field imaging for computer vision: a survey

Chen JIA, Fan SHI, Meng ZHAO, Sheng-yong CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100180 Downloaded: 687 Clicked: 1036 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The enhanced solution of the SVS-EFIE for arbitrary metal-dielectric composite objects

Han WANG, Mingjie PANG, Hai LIN

DOI: 10.1631/FITEE.2100387 Downloaded: 554 Clicked: 801 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Parallel cognition: hybrid intelligence for human-machine interaction and managementy

Peijun YE, Xiao WANG, Wenbo ZHENG, Qinglai WEI, Feiyue WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100335 Downloaded: 468 Clicked: 794 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An efficient counter-based Wallace-tree multiplier with hybrid full adder core for image blending

Ayoub SADEGHI, Nabiollah SHIRI, Mahmood RAFIEE, Mahsa TAHGHIGH

DOI: 10.1631/FITEE.2100432 Downloaded: 390 Clicked: 552 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel robotic visual perception framework for underwater operation

Yue LU, Xingyu CHEN, Zhengxing WU, Junzhi YU, Li WEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100366 Downloaded: 248 Clicked: 270 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A matrix-based static approach to analysis of finite state machines

He DENG, Yongyi YAN, Zengqiang CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100561 Downloaded: 143 Clicked: 177 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

How to manage a task-oriented virtual assistant software project: an experience report

Shuyue LI, Jiaqi GUO, Yan GAO, Jianguang LOU, Dejian YANG,Yan XIAO, Yadong ZHOU, Ting LIU

DOI: 10.1631/FITEE.2100467 Downloaded: 95 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

DIP-MOEA: a preference-based multi-objective evolutionary algorithm for formalizing preferences of decision makers

Luda ZHAO, Bin WANG, Xiaoping JIANG, Yicheng LU, Yihua HU

DOI: 10.1631/FITEE.2100508 Downloaded: 20 Clicked: 16 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multi-agent differential game-based cooperative synchronization control using a data-driven method

Yu SHI, Yongzhao HUA, Jianglong YU, Xiwang DONG, Zhang REN

DOI: 10.1631/FITEE.2200001 Downloaded: 3 Clicked: 9 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Depth estimation using an improved stereo network

Wanpeng XU, Ling ZOU, Lingda WU, Yue QI, Zhaoyong QIAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000676 Downloaded: 1744 Clicked: 2856 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Multi-aperture optical imaging systems and their mathematical light field acquisition models

Qiming QI, Ruigang FU, Zhengzheng SHAO, Ping WANG, Hongqi FAN

DOI: 10.1631/FITEE.2100058 Downloaded: 1839 Clicked: 3501 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Resource allocation for network profit maximization in NOMA-based F-RANs: a game-theoretic approach

Xueyan CAO, Shi YAN, Hongming ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100341 Downloaded: 794 Clicked: 1552 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cellular automata-basedmulti-bit stuck-at-fault diagnosis for resistive memory

Sutapa SARKAR, Biplab Kumar SIKDAR, Mousumi SAHA

DOI: 10.1631/FITEE.2100255 Downloaded: 789 Clicked: 1634 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Event-triggered dynamic output feedback control for a class of Lipschitz nonlinear systems

Zhiqian LIU, Xuyang LOU, Jiajia JIA

DOI: 10.1631/FITEE.2100552 Downloaded: 360 Clicked: 491 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An evolutionary note on smart city development in China

Ruizhi LIAO, Liping CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100407 Downloaded: 237 Clicked: 252 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Robust global route planning for an AUV in a stochastic environment

Jiaxin ZHANG, Meiqin LIU, Senlin ZHANG, Ronghao ZHENG

DOI: 10.1631/FITEE.2200026 Downloaded: 120 Clicked: 145 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A modified YOLOv4 detection method for a vision-based Underwater garbage cleaning robot

Manjun TIAN, Xiali LI, Shihan KONG, Licheng WU, Junzhi YU

DOI: 10.1631/FITEE.2100473 Downloaded: 95 Clicked: 107 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A comprehensive review of optical wireless power transfer technology

Syed Agha Hassnain MOHSAN, Haoze QIAN, Hussain AMJAD

DOI: 10.1631/FITEE.2100443 Downloaded: 100 Clicked: 26 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Prospects for multi-agent collaboration and gaming:

challenge, technology and application, Yu LIU, Zhi LI, Zhizhuo JIANG, You HE

DOI: 10.1631/FITEE.2200055 Downloaded: 1 Clicked: 4 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Bipartite asynchronous impulsive tracking consensus for multi-agent systems

Lingzhong ZHANG, Yuanyuan LI, Jungang LOU, Jianquan LU

DOI: 10.1631/FITEE.2100122 Downloaded: 1860 Clicked: 3626 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Visual knowledge guided intelligent generation of Chinese seal carving

Kejun ZHANG, Rui ZHANG, Yehang YIN, Yifei LI, Wenqi WU, Lingyun SUN, Fei WU, Huanghuang DENG, Yunhe PAN

DOI: 10.1631/FITEE.2100094 Downloaded: 1824 Clicked: 3073 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Affine formation tracking control of unmanned aerial vehicles

Huiming LI, Hao CHEN, Xiangke WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100109 Downloaded: 1123 Clicked: 2265 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fairness analysis of extra-gain guilty of a non-repudiation protocol

Xu GUO

DOI: 10.1631/FITEE.2100413 Downloaded: 460 Clicked: 715 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

An incremental software architecture recovery technique driven by code changes

Li WANG, Xianglong KONG, Jiahui WANG, Bixin LI

DOI: 10.1631/FITEE.2100461 Downloaded: 395 Clicked: 494 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel wideband ring antenna for polarization/pattern diversity

Li SUN, Shigang ZHOU, Guanxi ZHANG, Baohua SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2100421 Downloaded: 257 Clicked: 271 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A software defect prediction method with metric compensation based on feature selection and transfer learning

Jinfu CHEN, Xiaoli WANG, Saihua CAI, Jiaping XU, Jingyi CHEN, Haibo CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2100468 Downloaded: 167 Clicked: 193 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Finite-time coordinate dpath-following control of leader-following multi-agent systems

Weibin CHEN, Yangyang CHEN, Ya ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100476 Downloaded: 98 Clicked: 118 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Training time minimization for federated edge learning with optimized gradient Quantization and bandwidth allocation#

Peixi LIU, Jiamo JIANG, Guangxu ZHU, Lei CHENG, Wei JIANG, Wu LUO, Ying DU, Zhiqin WANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100538 Downloaded: 50 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Shot classification and replay detection for sports video summarization

Ali JAVED, Amen ALI KHAN

DOI: 10.1631/FITEE.2000414 Downloaded: 1766 Clicked: 3000 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Acoustic localization with multilayer isogradient sound speed profile using TDOA and FDOA

Dongzhou ZHAN, Sitian WANG, Shougui CAI, Huarong ZHENG, Wen XU

DOI: 10.1631/FITEE.2100398 Downloaded: 597 Clicked: 1036 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Resource scheduling techniques in cloud froma view of coordination: a holistic survey

Yuzhao WANG, Junqing YU, Zhibin YU

DOI: 10.1631/FITEE.2100298 Downloaded: 594 Clicked: 856 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Emerging topic identification from app reviews via adaptive online biterm topic modeling

Wan ZHOU, Yong WANG, Cuiyun GAO, Fei YANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100465 Downloaded: 494 Clicked: 771 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Improving entity linking with two adaptive features

Hongbin ZHANG, Quan CHEN, Weiwen ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100495 Downloaded: 269 Clicked: 154 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Interpreting the vulnerability of power systems in cascading failures using multi-graph convolutional networks∗

Supaporn LONAPALAWONG, Changsheng CHEN, Can WANG, Wei CHEN

DOI: 10.1631/FITEE.2200035 Downloaded: 60 Clicked: 81 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Focused crawling strategies based on ontologies and simulated annealing method for rainstorm disaster domain knowledge

Jingfa LIU, Fan LI, Ruoyao DING, Ziang LIU

DOI: 10.1631/FITEE.2100360 Downloaded: 19 Clicked: 26 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Phase synchronization and energy balance between neurons

Ying XIE, Zhao YAO, Jun MA

DOI: 10.1631/FITEE.2100563 Downloaded: 254 Clicked: 311 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optimal synchronization control for multiagent systems with input saturation: a nonzero-sum game

Hongyang LI, Qinglai WEI

DOI: 10.1631/FITEE.2200010 Downloaded: 139 Clicked: 147 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Introducing scalable 1-bit full adders for designing QCA arithmetic circuits

Hamideh KHAJEHNASIR-JAHROMI, Pooya TORKZADEH, Massoud DOUSTI

DOI: 10.1631/FITEE.2100287 Downloaded: 936 Clicked: 2023 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Distributed game strategy for UAV formation with external disturbances and obstacles

Yang YUAN, Yimin DENG, Sida LUO, Haibin DUAN

DOI: 10.1631/FITEE.2100559 Downloaded: 20 Clicked: 9 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Target height and multipath attenuation joint estimation with complex scenarios for VHF radar

Sheng CHEN, Yongbo ZHAO, Yili HU, Chenghu CAO, Xiaojiao PANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100003 Downloaded: 1800 Clicked: 2841 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Verifier-local revocation group signatures with backward unlinkability fromlattices

Yanhua ZHANG, Ximeng LIU, Yupu HU, Yong GAN, Huiwen JIA

DOI: 10.1631/FITEE.2000507 Downloaded: 1821 Clicked: 3256 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Self-deployed execution environment for HPC

Mingtian SHAO, Kai LU, Wenzhe ZHANG

DOI: 10.1631/FITEE.2100016 Downloaded: 1923 Clicked: 2925 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Smart grid dispatch powered by deep learning: a survey

Gang HUANG, Fei WU, Chuangxin GUO

DOI: 10.1631/FITEE.2000719 Downloaded: 1801 Clicked: 2929 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Stabilization of switched linear systems under asynchronous switching subject to admissible
edge-dependent average dwell time switching

Linlin HOU, Xuan MA, Haibin SUN

DOI: 10.1631/FITEE.2000698 Downloaded: 1846 Clicked: 3089 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A multi-objective improved bat algorithm based on angle decomposition for electronic jamming task allocation

Luda ZHAO, Bin WANG, Xiaoping JIANG, Yicheng LU, Jun HE

DOI: 10.1631/FITEE.2000623 Downloaded: 1880 Clicked: 3986 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2022 Journal of Zhejiang University-SCIENCE