Current Issue: <BDM>

Bio-Design and Manufacturing

ISSN: 2096-5524 (print version); ISSN: 2522-8552 (electronic version); started in 2018, quarterly


Welcome your submissions (https://www.editorialmanager.com/bdmj).


All articles will be freely available during 2018 and 2019.


Bio-Design and Manufacturing (BDM) reports new research, new technology and new applications in the field of biomanufacturing, especially 3D bioprinting. As an interdisciplinary field, topics of this journal cover tissue engineering, regenerative medicine, mechanical devices from the perspectives of materials, biology, medicine and mechanical engineering, with a focus on manufacturing science and technology to fulfil the requirement of bio-design.


Bio-Design and Manufacturing

ISSN: 2096-5524 (print version); ISSN: 2522-8552 (electronic version); started in 2018, quarterly

                         CONTENTS                         >>>

Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species

Xinshuo Huang, Baoming Liang, Shantao Zheng, Feifei Wu, Mengyi He, Shuang Huang,Jingbo Yang, Qiangqiang Ouyang, Fanmao Liu, Jing Liu, Hui-jiuan Chen, Xi Xie

DOI: 10.1007/s12080606 Downloaded: 11 Clicked: 2103 Cited: 0 Commented: 469(p.) <Full Text>

Accelerated fracture healing by osteogenic Ti45Nb implants through the PI3K-Akt signaling pathway

Jia Tan,Jiaxin Li,Zhaoyang Ran,Junxiang Wu,Dinghao Luo,Bojun Cao,Liang Deng,Xiaoping Li,Wenbo Jiang,Kai Xie,Lei Wang,Yongqiang Hao

DOI: 10.1007/s42242-022-00246-X Downloaded: 418 Clicked: 537 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The prospects for bioprinting tumor models: recent advances in their applications

Changru Zhang, Xiaoqin Qiu, Yu Dai, Weiqing Kong, Yihao Liu, Haoyi Niu, Chengwei Wang, Xuelian Mi, Hui Wang, Ya Ren, Han Yang, Kerong Dai, Jinwu Wang

DOI: 10.1007/s42242-022-00223-X Downloaded: 475 Clicked: 626 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Constructing a biofunctionalized 3D-printed gelatin/sodium alginate/chitosan tri-polymer complex scaffold with improvised biological and mechanical properties for bone-tissue engineering

Amit Kumar Singh, Krishna Pramanik,Amit Biswas

DOI: 10.1007/s42242-023-00007-X Downloaded: 451 Clicked: 637 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Polyvinylpyrrolidone-based Bioink: Influence of Bioink Properties on Printing Performance and Cell Proliferation During Inkjet-based Bioprinting

Wei Long Ng;Xi Huang;Viktor Shkolnikov;Ratima Suntornnond;Wai Yee Yeong

DOI: 10.1007/s42242-023-00015-X Downloaded: 497 Clicked: 534 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Microarrow sensor array with enhanced skin adhesion for transdermal continuous monitoring of glucose and reactive oxygen species

Xinshuo Huang,Baoming Liang,Shantao Zheng,Feifei Wu,Mengyi He,Shuang Huang,Jingbo Yang,Qiangqiang Ouyang,Fanmao Liu,Jing Liu,Hui-jiuan Chen, Xi Xie

DOI: 10.1007/s42242-023-00031-X Downloaded: 478 Clicked: 576 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pharmaceutical digital transformation in China:
Digital Quality Assurance Takes the Driver’s Seat

Yuanyuan Ge, Meng Cao, Hui Cao, Bin Han, Jingchen Zhang, Zhengyu Yi, Yaowei Wu, Beifen Zhu, Keping Ruan, Yiyi Pu, Yi Zeng, Tongjing Tao, Zhenzhong Lyu, Hongmei Yuan, Guiliang Chen

DOI: 10.1007/s42242-023-00037-X Downloaded: 589 Clicked: 518 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Rapid printing of 3D porous scaffolds for breast reconstruction

Pengcheng Zhao, Biling Wang, Lu Wang, Zexin Fu, Jun Hu, Yande Liu, Ji Wang, Yong He

DOI: 10.1007/s42242-023-00046-X Downloaded: 486 Clicked: 458 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Highly specific characterization and discrimination of monosodium urate crystals in gouty arthritis based on aggregation-induced emission luminogens

Wenjuan Wang, Guiquan Zhang, Ziyi Chen, Hanlin Xu, Bohan Zhang, Rong Hu, Anjun Qin, Yinghui Hua

DOI: 10.1007/s42242-023-00104-X Downloaded: 393 Clicked: 464 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE