Current Issue: <JZUS-B>

 

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)

ISSNs 1673-1581 (Print); 1862-1783 (Online); CN 33-1356/Q; started in 2005,Monthly.


JZUS-B is an international "Biomedicine & Biotechnology" reviewed-Journal indexed by SCI-E, MEDLINE, PMC, BA, BIOSIS Previews, JST, ZR, CA, SA, AJ, ZM, CABI, CSA, etc., and supported by the National Natural Science Foundation of China. It mainly covers research in Biomedicine, Biochemistry and Biotechnology, etc.

Impact factor: 1.099 (2011), 1.108 (2012), 1.293 (2013), 1.278 (2014), 1.303 (2015), 1.676 (2016), 1.815 (2017), 1.879 (2018).


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

<<<                         CONTENTS                         >>>

Cardiovascular Clinical Research
Special Issue of the 7th Qianjiang International Cardiovascular Congress (QICC7), August 2013, China

Perspectives

Outcomes research: science and action

Henry H. Ting, Mei-xiang Xiang, Jian-an Wang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC705 Downloaded: 2600 Clicked: 4911 Cited: 0 Commented: 0(p.659-663) <Full Text>

Interleukin-17 and acute coronary syndrome

Sheng-an Su, Hong Ma, Li Shen, Mei-xiang Xiang, Jian-an Wang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC701 Downloaded: 2642 Clicked: 4514 Cited: 6 Commented: 0(p.664-669) <Full Text>

Update of transcatheter valve treatment

Xian-bao Liu, Jian-an Wang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC702 Downloaded: 2499 Clicked: 4211 Cited: 1 Commented: 0(p.670-675) <Full Text>

Reviews

Advances in monoclonal antibody application in myocarditis

Li-na Han, Shuang He, Yu-tang Wang, Li-ming Yang, Si-yu Liu, Ting Zhang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC711 Downloaded: 2519 Clicked: 5913 Cited: 2 Commented: 0(p.676-687) <Full Text>

Metabolic remodeling in chronic heart failure

Jing Wang, Tao Guo

DOI: 10.1631/jzus.B1300137 Downloaded: 2993 Clicked: 5630 Cited: 5 Commented: 0(p.688-695) <Full Text>

Articles

Effects of rosuvastatin on the production and activation of matrix metalloproteinase-2 and migration of cultured rat vascular smooth muscle cells induced by homocysteine

Ya-fei Shi, Ju-fang Chi, Wei-liang Tang, Fu-kang Xu, Long-bin Liu, Zheng Ji, Hai-tao Lv, Hang-yuan Guo

DOI: 10.1631/jzus.BQICC703 Downloaded: 2389 Clicked: 5192 Cited: 4 Commented: 0(p.696-704) <Full Text>

Clinical and angiographic features associated with coronary collateralization in stable angina patients with chronic total occlusion

Zhen Sun, Ying Shen, Lin Lu, Rui-yan Zhang, Li-jin Pu, Qi Zhang, Zheng-kun Yang, Jian Hu, Qiu-jing Chen, Wei-feng Shen

DOI: 10.1631/jzus.BQICC704 Downloaded: 2587 Clicked: 5192 Cited: 13 Commented: 0(p.705-712) <Full Text>

A correlation between acute kidney injury and myonecrosis after scheduled percutaneous coronary intervention

Min Zhang, Hao-yu Meng, Ying-ming Zhao, Zhi-wen Tao, Xiao-xuan Gong, Ze-mu Wang, Bo Chen, Zheng-xian Tao, Chun-jian Li, Tie-bing Zhu, Lian-sheng Wang, Zhi-jian Yang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC706 Downloaded: 2498 Clicked: 5133 Cited: 1 Commented: 0(p.713-720) <Full Text>

Influence of serum adiponectin level and SNP +45 polymorphism of adiponectin gene on myocardial fibrosis

Cheng-jun Yan, Su-mei Li, Qiang Xiao, Yan Liu, Jian Hou, Ai-fang Chen, Li-ping Xia, Xiu-chang Li

DOI: 10.1631/jzus.BQICC707 Downloaded: 2535 Clicked: 4751 Cited: 5 Commented: 0(p.721-728) <Full Text>

Gorham-Stout syndrome in mainland China: a case series of 67 patients and review of the literature

Po Hu, Xiang-gui Yuan, Xin-yang Hu, Fa-rong Shen, Jian-an Wang

DOI: 10.1631/jzus.B1200308 Downloaded: 2853 Clicked: 5223 Cited: 13 Commented: 0(p.729-735) <Full Text>

Risk of cardiac rupture after acute myocardial infarction is related to a risk of hemorrhage

Geng Qian, Hong-bin Liu, Jin-wen Wang, Chen Wu, Yun-dai Chen

DOI: 10.1631/jzus.B1200306 Downloaded: 2763 Clicked: 4989 Cited: 5 Commented: 0(p.736-742) <Full Text>

Factors underlying the association of body mass index with serum ALT in Chinese hypertensive adults without known hepatic diseases

Yan Zhang, Xian-hui Qin, Jian-ping Li, Yi-min Cui, Ze-yuan Liu, Zhi-gang Zhao, Jun-bo Ge, De-ming Guan, Jian Hu, Yan-ni Wang, Fu-min Zhang, Xin Xu, Xi-ping Xu, Yong Huo

DOI: 10.1631/jzus.B1200330 Downloaded: 2728 Clicked: 5741 Cited: 2 Commented: 0(p.743-748) <Full Text>

Letters

Correlation between virus persistent infection and cardic function in patients with dilated cardiomyopathy

Qiang Liu, Xiao-jia Su, Yan Yu, Yong-lin Liu

DOI: 10.1631/jzus.BQICC708 Downloaded: 2427 Clicked: 4138 Cited: 2 Commented: 0(p.749-753) <Full Text>

Factors associated with decision time for patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction

Lu Qian, Kang-ting Ji, Jin-liang Nan, Qin Lu, Yong-jin Zhu, Lu-ping Wang, Lian-ming Liao, Ji-fei Tang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC709 Downloaded: 2494 Clicked: 4309 Cited: 2 Commented: 0(p.754-758) <Full Text>

Application of CRT-D in a Marfan syndrome patient with chronic heart failure accompanied by ventricular tachycardia and ventricular fibrillation

Hai-ying Xu, Yi-zhou Xu, Feng Ling, Zhong Yu, Jun Yang, Xu Duan, Bei Wang, Jin-yu Huang

DOI: 10.1631/jzus.BQICC710 Downloaded: 2335 Clicked: 5119 Cited: 0 Commented: 0(p.759-762) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE