Current Issue: <JZUS-B>

 

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)

ISSNs 1673-1581 (Print); 1862-1783 (Online); CN 33-1356/Q; started in 2005,Monthly.


JZUS-B is an international "Biomedicine & Biotechnology" reviewed-Journal indexed by SCI-E, MEDLINE, PMC, BA, BIOSIS Previews, JST, ZR, CA, SA, AJ, ZM, CABI, CSA, etc., and supported by the National Natural Science Foundation of China. It mainly covers research in Biomedicine, Biochemistry and Biotechnology, etc.

Impact factor: 1.099 (2011), 1.108 (2012), 1.293 (2013), 1.278 (2014), 1.303 (2015), 1.676 (2016), 1.815 (2017), 1.879 (2018).


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

<<<                         CONTENTS                         >>>

Biomedicine

Th17 promotes acute rejection following liver transplantation in rats

Xiao-jun Xie, Yu-fu Ye, Lin Zhou, Hai-yang Xie, Guo-ping Jiang, Xiao-wen Feng, Yong He, Qin-fen Xie, Shu-sen Zheng

DOI: 10.1631/jzus.B1000030 Downloaded: 2978 Clicked: 6585 Cited: 18 Commented: 0(p.819-827) <Full Text>

Clodronate-containing liposomes attenuate lung injury in rats with severe acute pancreatitis

Sheng-chun Dang, De-li Jiang, Min Chen, Di Li, Jian-xin Zhang

DOI: 10.1631/jzus.B1000044 Downloaded: 2900 Clicked: 6568 Cited: 4 Commented: 0(p.828-835) <Full Text>

Investigation of the association between all-trans-retinol dehydrogenase (RDH8) polymorphisms and high myopia in Chinese

Yan-shu Yu, Lin-ling Wang, Ye Shen, Maurice K. H. Yap, Shea-ping Yip, Wei Han

DOI: 10.1631/jzus.B1000001 Downloaded: 2759 Clicked: 6171 Cited: 2 Commented: 0(p.836-841) <Full Text>

Case Report: Pure word deafness associated with extrapontine myelinolysis

Ren-jing Zhu, Zhi-su Lv, Chun-lei Shan, Ming-wei Xu, Ben-yan Luo

DOI: 10.1631/jzus.B1000200 Downloaded: 2746 Clicked: 4588 Cited: 0 Commented: 0(p.842-847) <Full Text>

Case Report: Fulminant type 1 diabetes in China: a case report and review of the literature

Yun-fei Feng, Mei-fen Yao, Qi Li, Yan Sun, Cheng-jiang Li, Jian-guo Shen

DOI: 10.1631/jzus.B1000080 Downloaded: 3040 Clicked: 6954 Cited: 2 Commented: 0(p.848-850) <Full Text>

Transgenic Research

Transgenic Brassica chinensis plants expressing a bacterial codA gene exhibit enhanced tolerance to extreme temperature and high salinity

Qing-bin Wang, Wen Xu, Qing-zhong Xue, Wei-ai Su

DOI: 10.1631/jzus.B1000137 Downloaded: 2809 Clicked: 6232 Cited: 6 Commented: 0(p.851-861) <Full Text>

Transgenic barley with overexpressed PTrx increases aluminum resistance in roots during germination

Qiao-yun Li, Hong-bin Niu, Jun Yin, Hong-bo Shao, Ji-shan Niu, Jiang-ping Ren, Yong-chun Li, Xiang Wang

DOI: 10.1631/jzus.B1000048 Downloaded: 2876 Clicked: 6072 Cited: 8 Commented: 0(p.862-870) <Full Text>

Biotechnology

Morphometric and meristic variation in two congeneric archer fishes Toxotes chatareus (Hamilton 1822) and Toxotes jaculatrix (Pallas 1767) inhabiting Malaysian coastal waters

K. D. Simon, Y. Bakar, S. E. Temple, A. G. Mazlan

DOI: 10.1631/jzus.B1000054 Downloaded: 2676 Clicked: 5439 Cited: 13 Commented: 0(p.871-879) <Full Text>

Enzymatic synthesis of nucleosides by nucleoside phosphorylase co-expressed in Escherichia coli

Qing-bao Ding, Ling Ou, Dong-zhi Wei, Xiao-kun Wei, Yan-mei Xu, Chun-yan Zhang

DOI: 10.1631/jzus.B1000193 Downloaded: 2480 Clicked: 5314 Cited: 2 Commented: 0(p.880-888) <Full Text>

Rapid Communication: Preliminary study on the freeze-drying of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells

Shao-zhi Zhang, Huan Qian, Zhen Wang, Ju-li Fan, Qian Zhou, Guang-ming Chen, Rui Li, Shan Fu, Jie Sun

DOI: 10.1631/jzus.B1000184 Downloaded: 2872 Clicked: 6424 Cited: 7 Commented: 0(p.889-894) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE