Current Issue: <JZUS-B>

 

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)

ISSNs 1673-1581 (Print); 1862-1783 (Online); CN 33-1356/Q; started in 2005,Monthly.


JZUS-B is an international "Biomedicine & Biotechnology" reviewed-Journal indexed by SCI-E, MEDLINE, PMC, BA, BIOSIS Previews, JST, ZR, CA, SA, AJ, ZM, CABI, CSA, etc., and supported by the National Natural Science Foundation of China. It mainly covers research in Biomedicine, Biochemistry and Biotechnology, etc.

Impact factor: 1.099 (2011), 1.108 (2012), 1.293 (2013), 1.278 (2014), 1.303 (2015), 1.676 (2016), 1.815 (2017), 1.879 (2018).


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

                         CONTENTS                         >>>

Suppression of NLRP3 inflammasome by ivermectin ameliorates bleomycin-induced pulmonary fibrosis

Mai A. Abd-Elmawla, Heba R. Ghaiad, Enas S. Gad, Kawkab A. Ahmed, Maha Abdelmonem

DOI: 10.1631/jzus.B2200385 Downloaded: 407 Clicked: 1183 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Lactobacillus gasseri LA39 promotes hepatic primary bile acid biosynthesis and intestinal secondary bile acid biotransformation

Jun HU, Qiliang HOU, Wenyong ZHENG, Tao YANG, Xianghua YAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200439 Downloaded: 76 Clicked: 119 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exploring the links between gut microbiome changes and IBS in Han populations in the Tibetan Plateau

Xingguang ZHANG, Wei XU, Weilong ZHONG, Wencheng ZHANG, Cheng YANG, Lisa DUAN, Haiyan NIU, Yanmei DONG, Taotao LIU, Shihai XIA, Bangmao WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200509 Downloaded: 163 Clicked: 316 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Engineered Bacillus subtilis alleviates intestinal oxidative injury through Nrf2-Keap1 pathway in ETEC K88-infected piglet

Chaoyue WEN, Hong ZHANG, Qiuping GUO, Yehui DUAN, Sisi CHEN, Mengmeng HAN, Fengna LI, Mingliang JIN, Yizhen WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200674 Downloaded: 100 Clicked: 155 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

OCT4’s role and mechanism underlying oral squamous cell carcinoma

Yuwei DAI, Ziqiong WU, Yitong CHEN, Xinjian YE, Chaowei WANG, Huiyong ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2200602 Downloaded: 76 Clicked: 108 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 541 Clicked: 604 Cited: 0 Commented: 141(p.) <Full Text>

Cerebral ischemic injury after transcatheter aortic valve replacement in patients with pure aortic regurgitation

Xianbao LIU, Hanyi DAI, Jiaqi FAN, Dao ZhOU, Gangjie ZHU, Abuduwufuer Yidilisi, Jun CHEN, Yeming XU, Lihan WANG, Jian’an WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200444 Downloaded: 89 Clicked: 152 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Application of interim PET in first-line treatment decision-making for lymphoma

Linlin HUANG, Yi ZHAO, Jingsong HE

DOI: 10.1631/jzus.B2200644 Downloaded: 60 Clicked: 82 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Third molar-related knowledge, attitudes, behaviors and medical history of 904 Chinese adults: a cross-sectional survey

Honglei QU, Yang YANG, Yi TIAN, Zhibang LI, Lijuan SUN, Faming CHEN, Beimin TIAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200617 Downloaded: 4 Clicked: 14 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Biomarkers of malignant transformation in oral leukoplakia: From bench to bedside

Xinjia CAI, Jianyun ZHANG, Heyu ZHANG, Tiejun LI

DOI: 10.1631/jzus.B2200589 Downloaded: 327 Clicked: 275 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genetic resources and precise gene editing for targeted improvement of barley abiotic stress tolerance

Sakura KARUNARATHNE, Esther WALKER, Darshan SHARMA, Chengdao LI, Yong HAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200552 Downloaded: 124 Clicked: 331 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Nanosilver alleviates foreign body reaction and facilitates wound repair by regulating macrophage polarization

Chuangang YOU, Zhikang ZHU, Shuangshuang WANG, Xingang WANG, Chunmao HAN, Huawei SHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200447 Downloaded: 80 Clicked: 129 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Ethical and legal implications of gene-editing in plant breeding: a systematic literature review

Siti Hafsyah IDRIS, Nurzatil Sharleeza MAT JALALUDDIN, Lee Wei CHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200601 Downloaded: 87 Clicked: 198 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cellulose nanofibril matrix drives the dynamic formation of spheroids

Yi LU, Guo LI, Yeqiu LI, Yuan YAO

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0003 Downloaded: 49 Clicked: 52 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Development and validation of a risk-prediction model for immune-related adverse events in patients with non-small-cell lung cancer receiving PD-1/PD-L1 inhibitors

Qing QIU, Chenghao WU, Wenxiao TANG, Longfei JI, Guangwei DAI, Yuzhen GAO, Enguo CHEN, Hanliang JIANG, Xinyou XIE, Jun ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200631 Downloaded: 21 Clicked: 34 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Andrographolide protects against atrial fibrillation by alleviating oxidative stress injury and promoting Impaired Mitochondrial Bioenergetics

Pengcheng YU, Jiaru CAO, Huaxin SUN, Yingchao GONG, Hangying YING, Xinyu ZHOU, Yuxing WANG, Chenyang QI, Hang YANG, Qingbo LV, Ling ZHANG, Xia SHENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300086 Downloaded: 5 Clicked: 9 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Diacylated anthocyanins from purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) attenuate hyperglycemia and hyperuricemia in mice induced by a high fructose/high fat diet

Luhong SHEN, Yang YANG, Jiuliang ZHANG, Lanjie FENG, Qing ZHOU

DOI: 10.1631/jzus.B2200587 Downloaded: 333 Clicked: 283 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

In vivo antioxidant activity of rabbiteye blueberry (Vaccinium ashei cv. ‘Brightwell’) anthocyanin extracts

Jing Wang, Xingyu Zhao, Jiawei Zheng, Daniela D. Herrera-Balandrano, Xiaoxiao Zhang, Wuyang Huang, Zhongquan Sui

DOI: 10.1631/jzus.B2200590 Downloaded: 158 Clicked: 236 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Construction and evaluation of in-house methylation-sensitive SNaPshot system and three classification prediction models for identifying the tissue origin of body fluid

Yating FANG, Man CHEN, Bofeng ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2200555 Downloaded: 129 Clicked: 170 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Fibroblast growth factor 21 attenuates tacrolimus-induced hepatic lipid accumulation through TFEB-regulated lipophagy

Zhensheng ZHANG, Li XU, Xun QIU, Xinyu YANG, Zhengxing LIAN, Xuyong WEI, Di LU, Xiao XU

DOI: 10.1631/jzus.B2200562 Downloaded: 89 Clicked: 125 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Evolution of the newest diagnostic methods for COVID-19: a Chinese perspective

Mingtao LIU, Jiali LYU, Xianhui ZHENG, Zhiman LIANG, Baoying LEI, Huihuang CHEN, Yiyin MAI, Huimin HUANG, Baoqing SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2200625 Downloaded: 76 Clicked: 128 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cytokine receptor-like factor 1 promotes cardiac fibrosis via ERK1/2 signaling pathway

Shenjian LUO, Zhi YANG, Ruxin CHEN, Danming YOU, Fei TENG, Youwen YUAN, Wenhui LIU, Jin LI, Huijie ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200506 Downloaded: 105 Clicked: 140 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genetic and histological relationship between pheromone-secreting tissues of the musk gland and skin of juvenile Chinese forest musk deer (Moschus berezovskii Flerov, 1929)

Long LI, Heran CAO, Jinmeng YANG, Tianqi JIN, Yuxuan MA, Yang WANG, Zhenpeng LI, Yining CHEN, Huihui GAO, Chao ZHU, Tianhao YANG, Yalong DENG, Fangxia YANG, Wuzi DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2200692 Downloaded: 107 Clicked: 123 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Composite B-Cell and T-Cell Lymphoma: Clinical, Pathological and Molecular Features of Three Cases and Literature Review

Xueli JIN, Hui LIU, Jing LI, Xibin XIAO, Xianggui YUAN, Panpan CHEN, Boxiao CHEN, Yun LIANG, Fengbo HUANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300181 Downloaded: 2 Clicked: 7 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Scutellarin prevents acute alcohol-induced liver injury via inhibiting oxidative stress by regulating the Nrf2/HO-1 pathway and inhibiting inflammation by regulating the AKT, P38 MAPK/NF-κB pathway

Xiao ZHANG, Zhicheng DONG, Hui FAN, Qiankun YANG, Guili YU, Enzhuang PAN, Nana HE, Xueqing LI, Panpan ZHAO, Mian FU, Jingquan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2200612 Downloaded: 347 Clicked: 314 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Inflammatory granuloma of the trachea: A rare case with Epstin-Barr virus infection

Zhaodi WANG, Xuan LU, Yunmei YANG, Yuanqiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300024 Downloaded: 89 Clicked: 121 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Rapid visual detection of Vibrio parahaemolyticus by combining LAMP-CRISPR/Cas12b with heat-labile uracil DNA glycosylase to eliminate carry-over contamination

Fang WU, Chen LU,, Wenhao HU, Xin GUO, Jiayue CHEN, Zhidan LUO

DOI: 10.1631/jzus.B2200705 Downloaded: 84 Clicked: 87 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Polysaccharide isolated from wax apple suppresses ethyl carbamate-induced oxidative damage in human hepatocytes

Tao BAO, Naymul KARIM, Huihui KE, Jitbanjong TANGPONG, Wei CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200629 Downloaded: 95 Clicked: 108 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

FOXO1-miR-506 axis promotes chemosensitivity to temozolomide and suppresses invasiveness in glioblastoma through a feedback loop of miR-506/ETS1/FOXO1

Chao CHEN, Yu’e LIU, Hongxiang WANG, Xu ZHANG, Yufeng SHI, Juxiang CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2200503 Downloaded: 66 Clicked: 96 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Modulating effects of Astragalus polysaccharides on immune disorders via gut microbiota and the TLR4/NF-κB pathway in rats with syndrome of dampness stagnancy due to spleen deficiency

Wenxiao ZHAO, Chenchen DUAN, Yanli LIU, Guangying LU, Qin LYU, Xiumei LIU, Jun ZHENG, Xuelian ZHAO, Shijun WANG, Haijun ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2200491 Downloaded: 71 Clicked: 86 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transportation of citrinin is regulated by the CtnC gene in the medicinal fungus Monascus purpureus

Yanling GUI, Guangfu TANG, Haiqiao MAN, Jiao WANG, Jie HAN, Jiehong ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300023 Downloaded: 73 Clicked: 121 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Detection and quantitative analysis of tumor-associated tertiary lymphoid structures

Man YANG, Yurou CHE, Kezhen LI, Zengyi FANG, Simin LI, Mei WANG, Yiyao ZHANG, Zhu XU, Liping LUO, Chuan WU, Xin LAI, Weidong WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200605 Downloaded: 71 Clicked: 135 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

MRI-derived radiomics models for evaluation of diagnosis, aggressiveness and prognosis in prostate cancer:a review

Xuehua ZHU, Lizhi SHAO, Zhenyu LIU, Zenan LIU, Jide HE, Jiangang LIU, Hao PING, Jian LU

DOI: 10.1631/jzus.B2200619 Downloaded: 76 Clicked: 88 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of Aeriscardovia aeriphila on growth performance, antioxidant functions, immune responses, and gut microbiota in broiler chickens

Muhammad Zahid FAROOQ, Xinkai WANG, Xianghua YAN

DOI: 10.1631/jzus.B2200621 Downloaded: 78 Clicked: 97 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Current status and future prospects of stomatology research

Qianming CHEN, Yahui WANG, Jing SHUAI

DOI: 10.1631/jzus.B2200702 Downloaded: 59 Clicked: 55 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pseudomonas aeruginosa-induced mitochondrial dysfunction inhibits proinflammatory cytokines secretion and enhances cytotoxicity in mouse macrophages in a ROS-dependent way

Haitao YANG, Yan WANG, Hui FAN, Feixue LIU, Huimiao FENG, Xueqing LI, Mingyi CHU, Enzhuang PAN, Daoyang TENG, Huizhen CHEN, Jingquan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2300051 Downloaded: 22 Clicked: 20 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Outcomes of allograft from donor kidney microthrombi and secondary recipient thrombotic microangiopathy: should we consider loosening the belt?

Yamei CHENG, Luying GUO, Xue REN, Zhenzhen YANG, Junhao LV, Huiping WANG, Wenhan PENG, Hongfeng HUANG, Jianyong WU, Jianghua CHEN, Rending WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2200451 Downloaded: 144 Clicked: 213 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2023 Journal of Zhejiang University-SCIENCE