Current Issue: <JZUS-B>

 

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)

ISSNs 1673-1581 (Print); 1862-1783 (Online); CN 33-1356/Q; started in 2005,Monthly.


JZUS-B is an international "Biomedicine & Biotechnology" reviewed-Journal indexed by SCI-E, MEDLINE, PMC, BA, BIOSIS Previews, JST, ZR, CA, SA, AJ, ZM, CABI, CSA, etc., and supported by the National Natural Science Foundation of China. It mainly covers research in Biomedicine, Biochemistry and Biotechnology, etc.

Impact factor: 1.099 (2011), 1.108 (2012), 1.293 (2013), 1.278 (2014), 1.303 (2015), 1.676 (2016), 1.815 (2017), 1.879 (2018).


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

                         CONTENTS                         >>>

MiR4465-modified mesenchymal stem cell-derived small extracellular vesicles inhibit liver fibrosis development via targeting LOXL2 expression

Yanjin WANG, Yifei CHEN, Fuji YANG, Xiaolong YU, Ying CHU, Jing ZHOU, Yongmin YAN, Jianbo XI

DOI: 10.1631/jzus.B2300305 Downloaded: 228 Clicked: 366 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

RAD51B-AS1 promotes the malignant biological behavior of ovarian cancer through upregulation of RAD51B

Xinyi WEI, Conghui WANG, Sangsang TANG, Qian YANG, Zhangjin SHEN, Jiawei ZHU, Xiaodong CHENG, Xinyu WANG, Xing XIE, Junfen XU, Weiguo LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300154 Downloaded: 167 Clicked: 238 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Wireless closed-loop deep brain stimulation using microelectrode array probes

Qianli JIA, Yaoyao LIU, Shiya LV, Yiding WANG, Peiyao JIAO, Wei XU, Zhaojie XU, Mixia WANG, Xinxia CAI

DOI: 10.1631/jzus.B2300400 Downloaded: 204 Clicked: 302 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

EVs’ journey in recipient cells: from recognition to cargo release

Huayuan XIANG, Chenxuan BAO, Qiaoqiao CHEN, Qing GAO, Nan WANG, Qianqian GAO, Lingxiang MAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300566 Downloaded: 129 Clicked: 120 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Autophagy in skeletal muscle dysfunction of chronic obstructive pulmonary disease: implications, mechanisms, and perspectives

Xiaoyu HAN, Peijun LI, Meiling JIANG, Yuanyuan CAO, Yingqi WANG, Linhong JIANG, Xiaodan LIU, Weibing WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300680 Downloaded: 73 Clicked: 106 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Treatment of large bone defects in load-bearing bone: traditional and novel bone grafts

Dan YU, Wenyi SHEN, Jiahui DAI, Huiyong ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300669 Downloaded: 36 Clicked: 52 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

OX40L promotes follicular helper T cell differentiation and function in mice with immune thrombocytopenia

Ziyin YANG, Lei HAI, Xiaoyu CHEN, Siwen WU, Yan LV, Dawei CUI, Jue XIE

DOI: 10.1631/jzus.B2300947 Downloaded: 27 Clicked: 43 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Hemodialysis bilayer bionic blood vessels developed by the mechanical stimulation of HBX-transfected hepatic stellate cells

Hongyi LIU, Yuanyuan ZHOU, Peng GUO, Xiongwei ZHENG, Weibin CHEN, Shichao ZHANG, Yu FU, Xu ZHOU, Zheng WAN, Bin ZHAO, Yilin ZHAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300479 Downloaded: 220 Clicked: 363 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The protective effect of folic acid on oxidative stress induced by lead acetate in PC12 cells

Ning LI1, Mingming LI, Xianqing HUANG, Lianjun SONG, Mingwu QIAO, Tianlin WANG, Tiange LI, Xiuhong ZHU, Can CUI

DOI: 10.1631/jzus.B2100938 Downloaded: 810 Clicked: 1080 Cited: 0 Commented: 141(p.) <Full Text>

Hepatitis B virus infection, infertility and assisted reproduction

Lingjian ZHANG, Fangfang ZHANG, Zhiyuan MA, Jie JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300261 Downloaded: 160 Clicked: 237 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Unveiling the innovative green synthesis mechanism of selenium nanoparticles by exploiting intracellular protein elongation factor tu from Bacillus paramycoides

Pei LIU, Haiyu LONG, Shuai HE, Han CHENG, Erdong LI, Siyu CHENG, Mengdi LIANG, Zhengwei LIU, Zhen GUO, Hao SHI

DOI: 10.1631/jzus.B2300738 Downloaded: 80 Clicked: 118 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

High-dose estrogen impairs demethylation of H3K27me3 by decreasing Kdm6b expression in ovarian hyperstimulation in mice

Quanmin KANG, Fang LE, Xiayuan XU, Lifang CHEN, Shi ZHENG, Lijun LOU, Nan JIANG, Ruimin ZHAO, Yuanyuan ZHOU, Juan SHEN, Minhao HU, Ning WANG, Qiongxiao HUANG, Fan JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300681 Downloaded: 33 Clicked: 45 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cellulose nanofibril matrix drives the dynamic formation of spheroids

Yi LU, Guo LI, Yeqiu LI, Yuan YAO

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0003 Downloaded: 273 Clicked: 416 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transfer RNA-derived fragment tRF-23-Q99P9P9NDD promotes progression of gastric cancer by targeting ACADSB

Yu ZHANG, Xinliang GU, Yang LI, Xun LI, Yuejiao HUANG, Shaoqing JU

DOI: 10.1631/jzus.B2300215 Downloaded: 231 Clicked: 363 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Newcastle disease virus suppresses antigen presentation via inhibiting IL-12 expression in dendritic cells

Fulong NAN, Wenlong NAN, Xin YAN, Hui WANG, Shasha JIANG, Shuyun ZHANG, Zhongjie YU, Xianjuan ZHANG, Fengjun LIU, Jun LI, Xiaoqiong ZHOU, Delei NIU, Yiquan LI, Wei WANG, Ning SHI, Ningyi JIN, Changzhan XIE, Xiaoni CUI, He ZHANG, Bin WANG, Huijun LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300134 Downloaded: 239 Clicked: 356 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Exosomal let-7a-5p derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells alleviates coxsackievirus B3-induced cardiomyocytes ferroptosis via the SMAD2/ZFP36 signal axis

Xin LI, Yanan HU, Yueting WU, Zuocheng YANG, Yang LIU, Hanmin LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300077 Downloaded: 175 Clicked: 277 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical applications of metagenomics next-generation sequencing in infectious diseases

Ying LIU, Yongjun MA

DOI: 10.1631/jzus.B2300029 Downloaded: 153 Clicked: 231 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparative study of bladder augmentation using PLLA-based biomimetic scaffolds: electrospun nanofiber vs. extracellular matrix scaffold with adipose-derived stem cells

Xuesheng WANG, Dezhi ZHOU, Liliang OUYANG, Fan ZHANG, Xu TAO,Limin LIAO

DOI: 10.1631/jzus.B2300275 Downloaded: 182 Clicked: 302 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Seizure as the main presenting manifestation of three patients with acute glufosinate-ammonium poisoning

Ping WANG, Cong-ying SONG, Xuan LU, Yuanqiang LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300469 Downloaded: 134 Clicked: 196 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Potential effects of aerosol generation and transmission during bedside endoscope cleaning

Tingting SHENG, Xin WU, Li CEN, Ye LU, Chenying ZHOU, Qing GU

DOI: 10.1631/jzus.B2300552 Downloaded: 77 Clicked: 88 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

SP7 transcription factor ameliorates bone defect healing in low-density lipoprotein receptor-related protein 5-dependent osteoporosis mice

Yue XI, Qifeng JIANG, Wei DAI, Chaozhen CHEN, Yang WANG, Xiaoyan MIAO, Kaichen LAI, Zhiwei JIANG, Guoli YANG, Ying WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300531 Downloaded: 103 Clicked: 150 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Prefrontal cortical circuits in social behaviors: an overview

Wei CAO, Huiyi LI, Jianhong LUO

DOI: 10.1631/jzus.B2300743 Downloaded: 69 Clicked: 106 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Effects of glyphosate, antibiotics and an anticoccidial drug on pancreatic gene expression and blood physiology in broilers

Georgi Yu. LAPTEV, Daria G. TIURINA, Elena A. YILDIRIM, Elena P. GORFUNKEL, Larisa A. ILINA, Valentina A. FILIPPOVA, Andrei V. DUBROVIN, Alisa S. DUBROVINA, Evgeni A. BRAZHNIK, Natalia I. NOVIKOVA, Veronika Kh. MELIKIDI, Kseniya A. KALITKINA, Ekaterina S. PONOMAREVA, Vasiliy A. ZAIKIN, Darren K. GRIFFIN, Michael N. ROMANOV

DOI: 10.1631/jzus.B2300767 Downloaded: 39 Clicked: 52 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Defense and anti-defense mechanisms of bacteria and bacteriophages

Xiaoqing WANG, Sebastian LEPTIHN

DOI: 10.1631/jzus.B2300101 Downloaded: 201 Clicked: 286 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Short neuropeptide F in integrated insect physiology

Marcin CHOLEWIŃSKI, Szymon CHOWAŃSKI, Jan LUBAWY, Arkadiusz URBAŃSKI, Karolina WALKOWIAK-NOWICKA, Paweł MARCINIAK

DOI: 10.1631/jzus.B2300355 Downloaded: 197 Clicked: 297 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Heme oxygenase 1 linked to inactivation of subchondral osteoclasts in osteoarthritis

Miao CHU, Guangdong CHEN, Kai CHEN, Pengfei ZHU, Zhen WANG, Zhonglai QIAN, Huaqiang TAO, Yaozeng XU, Dechun GENG

DOI: 10.1631/jzus.B2300303 Downloaded: 206 Clicked: 250 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Human umbilical cord mesenchymal stem cells attenuate diabetic nephropathy through the IGF1R-CHK2-p53 signalling axis in male rats with type 2 diabetes mellitus

Hao Zhang, Xinshu Wang, Bo Hu, Peicheng Li, Yierfan Abuduaini, Hongmei Zhao, Ayinaer•jieensihan, Xishuang Chen, Shiyu Wang, Nuojin Guo, Jian Yuan,Yunhui Li, Lei Li, Yuntong Yang, Zhongmin Liu, Zhaosheng Tang, Hua Wang

DOI: 10.1631/jzus.B2300182 Downloaded: 169 Clicked: 239 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The key role of IRF-1 in regulating liver disease: progress and outlook

Tao CHEN, Shipeng LI, Dewen DENG, Weiye ZHANG, Jianjun ZHANG, Zhongyang SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300159 Downloaded: 163 Clicked: 227 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Neuropeptide Y receptor Y8b (npy8br) regulates feeding and digestion in Japanese medaka (Oryzias latipes) larvae: evidence from gene knockout

Xiaodan JIA, Ke LU, Xu-Fang LIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300312 Downloaded: 175 Clicked: 259 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Thirteen serum biochemical indexes and five whole blood coagulation indices in a point-of-care testing analyzer: ideal protocol for evaluating pulmonary and critical care medicine

Mingtao LIU, Li LIU, Jiaxi CHEN, Zhifeng HUANG, Huiqing ZHU, Shengxuan LIN, Weitian QI, Zhangkai J. CHENG, Ning LI, Baoqing SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300433 Downloaded: 139 Clicked: 249 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Early developmental levels of children with autism spectrum disorder with different adaptive behaviors: a retrospective analysis

Chao SONG, Ting HAN, Lifei HU, Ning SHAO, Zepeng WANG, Yan JIN, Tingting CHEN, Zhiwei ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300310 Downloaded: 136 Clicked: 239 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Immune checkpoint blockade for cancer therapy: current progress and perspectives

Hongying YE, Weijie LIAO, Jiongli PAN, Yin SHI, Qingqing WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300492 Downloaded: 96 Clicked: 122 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical relevance of distolingual roots and periodontal status in mandibular first molars: a cross-sectional study employing CBCT analysis

Feifei MAO, Meng WANG, Shuai ZHOU, Yan ZHAO, Jiaping HUANG, Fengying YIN, Haiping YANG, Peihui DING

DOI: 10.1631/jzus.B2300586 Downloaded: 93 Clicked: 124 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advancements in molecular imaging probes for precision diagnosis and treatment of prostate cancer

Jiajie FANG, Ahmad ALHASKAWI, Yanzhao DONG, Cheng CHENG, Zhijie XU, Junjie TIAN, Sahar Ahmed ABDALBARY, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300614 Downloaded: 92 Clicked: 88 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Energy deprivation-induced Autophagy and Aggrephagy: insights from yeast and mammals

Siyu FAN, Yingcong CHEN, Weijing YAO, Cong YI

DOI: 10.1631/jzus.B2300884 Downloaded: 76 Clicked: 87 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

COVID-19 and acute limb ischemia: latest hypotheses of pathophysiology and molecular mechanisms

Chengjun YAO, Yanzhao DONG, Haiying ZHOU, Xiaodi ZOU, AHMAD ALHASKAWI, Sohaib Hasan Abdullah EZZI, Zewei WANG, Jingtian LAI, Vishnu Goutham KOTA, Mohamed Hasan Abdulla Hasan ABDULLA, Zhenfeng LIU, Sahar Ahmed ABDALBARY, Olga ALENIKOVA, Hui LU

DOI: 10.1631/jzus.B2300512 Downloaded: 60 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of lncRNA in the crosstalk between osteogenesis and angiogenesis in the bone microenvironment

Shihua ZHANG, Jianmin GUO, Yuting HE, Zhiang SU, Yao FENG, Lan ZHANG, Jun ZOU, Xiquang WENG, Yu YUAN

DOI: 10.1631/jzus.B2300607 Downloaded: 51 Clicked: 74 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advancements in mechanisms and drug treatments for fibrodysplasia ossificans progressiva

Yijun ZHOU, Ce SHI, Hongchen SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300779 Downloaded: 36 Clicked: 39 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Single-cell and spatial transcriptomic analysis reveals that an immune cell-related signature could predict clinical outcomes for microsatellite stable colorectal cancer patients receiving immunotherapy

Shijin YUAN, Yan XIA, Guangwei DAI, Shun RAO, Rongrong HU, Yuzhen GAO, Qing QIU, Chenghao WU, Sai QIAO, Yinghua XU, Xinyou XIE, Haizhou LOU, Xian WANG, Jun ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300679 Downloaded: 15 Clicked: 26 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Two-step internal/external polydopamine (Cu2+) modified bioceramic scaffolds enhance antibacterial and alveolar bone regeneration capability

Xiaojian JIANG, Lihong LEI, Weilian SUN, Yingming WEI, Jiayin HAN, Shuaiqi ZHONG, Xianyan YANG, Zhongru GOU, Lili CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B23Z0004 Downloaded: 327 Clicked: 465 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Nrf2-mediated ferroptosis of spermatogenic cells involved in male reproductive toxicity induced by polystyrene nanoplastics in mice

Xufeng FU, Hang HAN, Hong YANG, Bo XU, Wenjie DAI, Ling LIU, Tiantian HE, Xing DU, Xiuying PEI

DOI: 10.1631/jzus.B2300138 Downloaded: 210 Clicked: 338 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Impacts of pancreatic exocrine insufficiency on gut microbiota

Yulin GUO, Feng CAO, Fei LI

DOI: 10.1631/jzus.B2300070 Downloaded: 189 Clicked: 302 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Endoplasmic reticulum stress-induced NLRP3 inflammasome activation as a novel mechanism of PS-MPs-induced pulmonary inflammation in chickens

Hongmin LU, Tiantian GUO, Yue ZHANG, Dewang LIU, Lulu HOU, Chengxue MA, Mingwei XING

DOI: 10.1631/jzus.B2300409 Downloaded: 196 Clicked: 307 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in the study of protein folding and endoplasmic reticulum-associated degradation in mammal cells

Hong CAO, Xuchang ZHOU, Bowen XU, Han HU, Jianming GUO, Yuwei MA, Miao WANG, Nan LI, Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2300403 Downloaded: 239 Clicked: 343 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Advances in the study of mitophagy in osteoarthritis

Hong CAO, Xuchang ZHOU, Bowen XU, Han HU, Jianming GUO, Miao WANG, Nan LI, Jun ZOU

DOI: 10.1631/jzus.B2300402 Downloaded: 187 Clicked: 233 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Influence of parental education on the intelligence quotient profiles and socially adaptive behavior of school-age children with autism spectrum disorder in eastern China

Wen-hao LI, Chao SONG, Li-fei HU, Ling-ling WU, Zhi-wei ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2300354 Downloaded: 134 Clicked: 205 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

New perspectives on microbiome-dependent gut-brain pathways for the treatment of depression with gastrointestinal symptoms: from bench to bedside

Menglin LIU, Genhao FAN, Lingkai MENG, Kuo YANG, Huayi LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300343 Downloaded: 196 Clicked: 209 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparing nitrification inhibitors to mitigate cadmium accumulation in pakchoi and elucidating the associated microbial mechanisms

Wenxin DU, Qingyang ZHU, Xiangting JING, Weijie HU, Yao ZHUANG, Yijie JIANG, Chongwei JIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300449 Downloaded: 169 Clicked: 269 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Optogenetics in oral and craniofacial research

Qinmeng ZHANG, Luyao SONG, Mengdie FU, Jin HE, Guoli YANG, Zhiwei JIANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300322 Downloaded: 151 Clicked: 238 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genome-wide CRISPR screening identifies critical role of PTEN in sensitivity of acute myeloid leukemia to chemotherapy

Liming LIN, Jingjing TAO, Ying MENG, Yichao GAN, Xin HE, Shu LI, Jiawei ZHANG, Feiqiong GAO, Dijia XIN, Luyao WANG, Yili FAN, Boxiao CHEN, Zhimin LU, Yang XU

DOI: 10.1631/jzus.B2300555 Downloaded: 171 Clicked: 246 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Pupillometry reveals hyper-arousal in response to auditory stimuli in autistic children

Ci SONG, Runsheng MA, Wei NI, Xinyue PENG, Xue LI, Ruoxi SHI, Yuanping ZHANG, Li YI

DOI: 10.1631/jzus.B2300462 Downloaded: 151 Clicked: 202 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Emerging role of lncRNAs as mechanical signaling molecules in mechanotransduction and their association with Hippo-YAP signaling: a review

Siyi LIN, Xin-yu HE, Ying Wang, Yu Chen, Aifu LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300497 Downloaded: 111 Clicked: 113 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

ATP-binding cassette (ABC) transporters: structures and roles in bacterial pathogenesis

Shu Sian HOW, Sylvia CHIENG, Sheila NATHAN, Su Datt LAM

DOI: 10.1631/jzus.B2300641 Downloaded: 97 Clicked: 117 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Input-output specific orchestration of aversive valence in lateral habenula during stress dynamics

Taida HUANG, Xiaonan GUO, Xiaomin HUANG, Chenju YI, Yihui CUI, Yiyan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2300933 Downloaded: 84 Clicked: 102 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Perspectives in the investigation of cockayne syndrome group b neurological disease: the utility of patient-derived brain organoid models

Xintai WANG, Rui ZHENG, Marina DUKHINOVA, Luxi WANG, Ying SHEN Zhijie LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2300712 Downloaded: 51 Clicked: 73 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Phenolic-enabled nanotechnology: A new strategy for central nervous system disease therapy

Yuyi ZHENG, Xiaojie CHEN, Yi WANG, Zhong CHEN, Di WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300839 Downloaded: 45 Clicked: 60 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Promising protective treatment potential of endophytic bacterium Rhizobium aegyptiacum for ulcerative colitis in rats

Engy ELEKHNAWY, Duaa ELIWA, Sebaey MAHGOUB, Sameh MAGDELDIN, Ehssan MOGLAD, Sarah IBRAHIM, Asmaa Ramadan AZZAM, Rehab AHMED, Walaa A. NEGM

DOI: 10.1631/jzus.B2300777 Downloaded: 13 Clicked: 22 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Nano-Bacillus Calmette-Guérin immunotherapies for improved bladder cancer treatment

Sheng ZENG, Shaoqiang XING, Yifei ZHANG, Haifeng WANG,Qian LIU

DOI: 10.1631/jzus.B2300392 Downloaded: 147 Clicked: 194 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

The role of THEM4 in the Akt pathway: a double-edged sword

Wen XIE, Weidong LIU, Lei WANG, Bin ZHU, Cong ZHAO, Ziling LIAO, Yihan LI, Xingjun JIANG, Jie LIU, Caiping REN

DOI: 10.1631/jzus.B2300457 Downloaded: 149 Clicked: 189 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Unlocking the growth potential: Harnessing the power of synbiotics to enhance cultivation of Pleurotus spp.

Reshma PATIL, Aizi Nor Mazila RAMLI, Ang Shu XUAN, Ng Zhi XIN, Nur Izyan Wan AZELEE, Prakash BHUYAR

DOI: 10.1631/jzus.B2300383 Downloaded: 149 Clicked: 245 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Clinical characteristics and outcomes of hospitalized kidney transplant recipients with COVID-19 infection in China during the Omicron wave: A single-center cohort study

Duo LV, Xishao XIE, Qinyun YANG, Zhimin CHEN, Guangjun LIU, Wenhan PENG, Rending WANG, Hongfeng HUANG, Jianghua CHEN,Jianyong WU

DOI: 10.1631/jzus.B2300538 Downloaded: 161 Clicked: 160 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Epidemiology and pathogenesis of the link between rheumatoid arthritis and periodontitis

Huiya FANG, Jin LIN, Yiwu QIU, Zijian CHENG, Weiqian CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300519 Downloaded: 109 Clicked: 123 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Cynaroside regulates the AMPK/SIRT3/Nrf2 pathway to inhibit doxorubicin-induced cardiomyocyte pyroptosis

Hai ZOU, Mengyu ZHANG, Xue YANG, Huafeng SHOU, Zhenglin CHEN, Quanfeng ZHU, Ting LUO, Xiaozhou MOU, Xiaoyi CHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2300691 Downloaded: 96 Clicked: 140 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Aberrant dynamic functional connectivity of thalamocortical circuitry in major depressive disorder

Weihao ZHENG, Qin ZHANG, Ziyang ZHAO, Pengfei ZHANG, Leilei ZHAO, Xiaomin WANG, Songyu YANG, Jing ZHANG, Zhijun YAO, Bin HU

DOI: 10.1631/jzus.B2300401 Downloaded: 150 Clicked: 176 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Large-scale genome-wide SNP analysis reveals the rugged (and ragged) landscape of global ancestry, phylogeny and demographic history in chicken breeds

Natalia V. DEMENTIEVA, Yuri S. SHCHERBAKOV, Olga I. STANISHEVSKAYA, Anatoly B. VAKHRAMEEV, Tatiana A. LARKINA, Artem P. DYSIN, Olga A. NIKOLAEVA, Anna E. RYABOVA, Anastasiia I. AZOVTSEVA, Olga V. MITROFANOVA, Grigoriy K. PEGLIVANYAN, Natalia R. REINBACH, Darren K. GRIFFIN, Michael N. ROMANOV

DOI: 10.1631/jzus.B2300443 Downloaded: 156 Clicked: 219 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Neural substrates for regulating self-grooming behavior in rodents

Guanqing LI, Chanyi LU, Miaomiao YIN, Peng WANG, Pengbo ZHANG, Jialiang WU, Wenqiang WANG, Ding WANG, Mengyue WANG, Jiahan LIU, Xinghan LIN, Jian-Xu ZHANG, Yiqun YU, Yun-Feng ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2300562 Downloaded: 108 Clicked: 105 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Single-cell transcriptomics reveals tumor landscape in ovarian carcinosarcoma

Junfen XU, Mengyan TU

DOI: 10.1631/jzus.B2300407 Downloaded: 149 Clicked: 247 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Adrenal pheochromocytoma impacts three main pathways: cysteine-methionine, pyrimidine and tyrosine metabolism

Chong LAI, Qingling YANG, Yunuo ZHANG, Renjie GONG, Majie WANG, Jiankang LI, Maode LAI, Qingrong SUN

DOI: 10.1631/jzus.B2300579 Downloaded: 195 Clicked: 289 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE