Current Issue: <JZUS-B>

 

Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology)

ISSNs 1673-1581 (Print); 1862-1783 (Online); CN 33-1356/Q; started in 2005,Monthly.


JZUS-B is an international "Biomedicine & Biotechnology" reviewed-Journal indexed by SCI-E, MEDLINE, PMC, BA, BIOSIS Previews, JST, ZR, CA, SA, AJ, ZM, CABI, CSA, etc., and supported by the National Natural Science Foundation of China. It mainly covers research in Biomedicine, Biochemistry and Biotechnology, etc.

Impact factor: 1.099 (2011), 1.108 (2012), 1.293 (2013), 1.278 (2014), 1.303 (2015), 1.676 (2016), 1.815 (2017), 1.879 (2018).


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

<<<                         CONTENTS                         >>>

Biomedicine

Articles

Different sperm sources and parameters can influence intracytoplasmic sperm injection outcomes before embryo implantation

Yue-hong Lu, Hui-juan Gao, Bai-jia Li, Ying-ming Zheng, Ying-hui Ye, Yu-li Qian, Chen-ming Xu, He-feng Huang, Fan Jin

DOI: 10.1631/jzus.B1100216 Downloaded: 3244 Clicked: 7862 Cited: 5 Commented: 0(p.1-10) <Full Text>

Induced pluripotent stem cell-related genes influence biological behavior and 5-fluorouracil sensitivity of colorectal cancer cells

Zhong Shi, Rui Bai, Zhi-xuan Fu, Yong-liang Zhu, Rong-fu Wang, Shu Zheng

DOI: 10.1631/jzus.B1100154 Downloaded: 3414 Clicked: 7160 Cited: 8 Commented: 0(p.11-19) <Full Text>

Effects of insulin-like growth factor-1 on the properties of mesenchymal stem cells in vitro

Yu-li Huang, Ruo-feng Qiu, Wei-yi Mai, Jian Kuang, Xiao-yan Cai, Yu-gang Dong, Yun-zhao Hu, Yuan-bin Song, An-ping Cai, Zhi-gao Jiang

DOI: 10.1631/jzus.B1100117 Downloaded: 3293 Clicked: 7102 Cited: 19 Commented: 0(p.20-28) <Full Text>

Early effects of oral administration of omeprazole and roxatidine on intragastric pH

Hiroshi Iida, Shingo Kato, Yusuke Sekino, Eiji Sakai, Takashi Uchiyama, Hiroki Endo, Kunihiro Hosono, Yasunari Sakamoto, Koji Fujita, Masato Yoneda, Tomoko Koide, Hirokazu Takahashi, Chikako Tokoro, Ayumu Goto, Yasunobu Abe, Noritoshi Kobayashi, Kensuke Kubota, Eiji Gotoh, Shin Maeda, Atsushi Nakajima, Masahiko Inamori

DOI: 10.1631/jzus.B1100078 Downloaded: 3084 Clicked: 5390 Cited: 1 Commented: 0(p.29-34) <Full Text>

Assessment of ghrelin and leptin receptor levels in postmenopausal women who received oral or transdermal menopausal hormonal therapy

Barbara Ruszkowska, Alina Sokup, Arleta Kulwas, Maciej W. Socha, Krzysztof Góralczyk, Barbara Góralczyk, Danuta Rość

DOI: 10.1631/jzus.B1100276 Downloaded: 2668 Clicked: 5025 Cited: 3 Commented: 0(p.35-42) <Full Text>

Management of traumatic hemothorax by closed thoracic drainage using a central venous catheter

Jian-hua Yi, Hua-bo Liu, Mao Zhang, Jun-song Wu, Jian-xin Yang, Jin-ming Chen, Shan-xiang Xu, Jian-an Wang

DOI: 10.1631/jzus.B1100161 Downloaded: 3269 Clicked: 7005 Cited: 5 Commented: 0(p.43-48) <Full Text>

Clinical characteristics of critical patients with pandemic influenza A (H1N1) virus infection in Chengdu, China

Li-hui Deng, Yi-lan Zeng, Ping Feng, Ya-ling Liu, Li-chun Wang, Yun Bai, Hong Tang

DOI: 10.1631/jzus.B1100168 Downloaded: 3153 Clicked: 6992 Cited: 2 Commented: 0(p.49-55) <Full Text>

Review

New developments in small molecular compounds for anti-hepatitis C virus (HCV) therapy

Jing Tong, You-wei Wang, Yuan-an Lu

DOI: 10.1631/jzus.B1100120 Downloaded: 3071 Clicked: 5710 Cited: 9 Commented: 1(p.56-82) <Full Text>

Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - 2024 Journal of Zhejiang University-SCIENCE